موضوعات = عمران- سازه
تحلیل پارامتریک خیز تیرهای بتن مسلح تحت بار انفجار

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-10

سید احمد حسینی؛ محمدحسن نجفی الموتی


ارزیابی پاسخ و سختی دال دوطرفه بتن مسلح در برابر انفجار به کمک روش الگوریتم ژنتیک و سطح پاسخ

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 239-250

سید احمد حسینی؛ علی فروغی؛ سجاد پیمانی فروشانی


بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 369-382

محمدحسین تقوی پارسا؛ علی گراوند