اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح اله رضوی نژاد

فیزیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

rrazaviihu.ac.ir
0000000180206639

سردبیر

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران ، ایران

civilica.com/p/186168/
fakhraianyahoo.com
-
0000000180206639

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

سیدغلامرضا اسلامی

معماری استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

soore.ac.ir/Faculty/Details/seyedgholamrezaeslami
islami_ryahoo.com

سید محمد علوی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/241303/
malaviihu.ac.ir
alavi_m@mapnagroup.c
0000-0001-6498-2400

محمدحسین بهشتی

استاد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،تهران، ایران

civilica.com/p/181512/
m.beheshtyippi.ac.ir
0000-0001-6417-7487

پرویز پروین

فیزیک استاد،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

parvinaut.ac.ir
0000-0003-0841-6660

h-index: 17  

حسین خدارحمی

مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/178493/
hossein_khodarahmiyahoo.com
0000-0001-7331-9125

h-index: 4  

غلامحسین ریاضی

بیوشیمی استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

civilica.com/p/301998/
ghriaziut.ac.ir
0000-0001-5434-4042

h-index: 19  

احمد شعبانی

شیمی استاد دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Ahmad_Shaabani
a-shaabanisbu.ac.ir
0000-0002-0304-4434

h-index: 55  

علی محمد لطیفی

بیوتکنولوژی دانشیار زیست فناوری پزشکی، مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

amlatifi290gmail.com
1111-1259-5642-1146

h-index: 8  

مصطفی محمدپورامینی

شیمی استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-pouraminisbu.ac.ir
0000-0003-2974-1024 

h-index: 45  

محمد مردانی شهربابک

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mmardaniihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/186161/
amrghdriihu.ac.ir

علی اکبر یوسفی

شیمی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

civilica.com/p/181527/
a.yousefiippi.ac.ir
1111-1254-4859-4125

h-index: 21  

محمدرضا علیزاده پهلوانی

برق- قدرت دانشیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

www.iust.ac.ir/content/7292/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
mr_alizadehpmut.ac.ir
1112-4512-4536-1123

h-index: 14  

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/186168/
fakhraianyaho.com
0000000180206639

h-index: 4  

محمدحسین کشاورز

شیمی- فیزیک استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

keshavarz7gmail.com
0000-0001-9269-7527

h-index: 40  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

رمضانعلی ایزدی فرد

عمران سازه استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

civilica.com/p/181452/
izadifardeng.ikiu.ac.ir

محمود صالح اصفهانی

کامپیوتر استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

msalehihu.ac.ir