تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

حفاظت شبکه‌های قدرت یکی از نقاط تمرکز اولیه‌ شرکت‌های بهره‌برداری است و اندازه‌گیری داده‌های خطوط انتقال، شینه‌ها و تجهیزات وابسته به آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نقش اساسی اندازه‌گیری و اطلاعات کنترل در بهره‌برداری معمول شبکه‌های هوشمند، امنیت سایبری برای شبکه‌های برق فعلی و آینده را یک ضرورت حساس می‌سازد. لذا از آنجائی که شبکه‌های قدرت بیشتر متکی بر فناوری‌‌های ارتباطی و اطلاعاتی هستند استفاده از واحدهای سنجش فازور (PMU) در شبکه‌های مذکور به‌منظور جمع‌آوری داده‌های شبکه، اندازه‌گیری، حفاظت و کنترل دستگاه‌های قدرت روند رو به رشدی داشته است. تغییرات در پیکربندی شبکه برق به دلایل متعددی ازجمله کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، کیفیت توان و... انجام می‌شود که در این خصوص در صورت وجود PMUها در شبکه، مشاهده‌پذیری آن مورد سؤال قرار خواهد گرفت. هدف در این مقاله تحلیل و ارزیابی رؤیت پذیری PMU های جایابی شده در شبکه‌های بازآرایی شده به‌منظور تحلیل امنیت سایبری شبکه و جایابی مجدد آن است. عملکرد روش پیشنهادشده در شبکه‌های 14 و 30 شینه IEEE بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Ghayoori Sales, M.; Salmani, K.; Haghjoo, M. “Detecting Integrity Attaks to a Data Stream Management System”; Adv. Defence Sci. Technol. 2, 4, 245- 253.##
[2] Giani, A.; Bent, R.; Pan, F. “Phasor Measurement Unit Selection for Unobservable Electric Power Data Integrity Attack Detection”; Int. J. Crit. Infr. Prot. 2014, 3, 155-164.##
   [3] Khanzadeh, M. H.; Nabatirad, M. R.; Ashrafi, A. “Improving Power System Stability after Contingency Occurrence on the Basis of Distributed Artificial Intelligence”; Adv. Defence Sci. Technol. 6, 4, 245- 253.##
[4] Enshaee, A.; Hooshmand, R. A.; Fesharaki, F. “A New Method for Optimal Placement of Phasor Measurement Units to Maintain Full Network Observability Under Various Contingencies”; Electr. Power Syst. Res. 2012, 89, 1-10.##
[5] Amare, K.; Centeno, V. A.; Pal, A. “Unified PMU Placement Algorithm for Power System”; North American Power Symposium (NAPS), Charlotte, NC, 2015, 1- 6.##
[6] Manousakis, N. M.;  Korres, G. N.; Georgilakis, P. S. “Taxonomy of PMU Placement Methodologies”; IEEE Trans. Power Syst. 2012, 27, 1070-1077.##
 [7] Vaidya, U.; Fardad, M. “On Optimal Sensor Placement for Mitigation of Vulnerabilities to Cyber Attacks in Large-Scale Networks”; European Control Conf. (ECC), Zurich, Switzerland, 2013, 3548-3553.##
[8] Mousavian, S. A. A.; Valenzuela, J.; Wang, J. “A Probabilistic Risk Mitigation Model for Cyber-Attacks to PMU Networks”; IEEE Trans. Power Syst. 2015, 30, 156-165.##
[9] Stefanov, A.; Liu, C. C. ”Cyber-Power System Security in a Smart Grid Environment”; IEEEPES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), Washington D.C., USA, 2012, 1-3.##
 [10] Wu, Y. K.; Lee, C. Y.; Liu, L. C.; Tsai, S. H. “Study of Reconfiguration for the Distribution System with Distributed Generators”; IEEE Trans. Power Deliver. 2010, 25, 1678-1685.##
[11] Koutsoukis, N. C.; Siagkas, D. O.; Georgilakis, P. S.; Hatziargyriou, N. D. “Online Reconfiguration of Active Distribution Network for Maximum Integration of Distributed Generation”; IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. 2017, 14, 437-448.##
[12] Rao, R. S.; Narasimham, S. V. L.; Raju, M. R.; Rao, A. S. “Optimal Network Reconfiguration of Large-Scale Distribution System Using Harmony Search Algorithm”; IEEE Trans. Power Syst. 2011, 26, 1080-1088.##
 [13] Huang, S.; Wu, Q.; Cheng, L.; Liu, Z. “Optimal Reconfiguration-Based Dynamic Tariff for Congestion Management and Line Loss Reduction in Distribution Network”; IEEE Trans. Smart Grid 2016, 7, 1295-1303.##
[14] Abu-Elanien, A. E.; Salama, M.; Shaban, K. B. “Modern Network Reconfiguration Techniques for Service Restoration in Distribution Systems: A Step to A Smarter Grid”; Alexandria Eng. J. 2018, 57, 3959-3967.##
[15] Zhai, H. F.; Yang, M.; Chen, B.; Kang, N. “Dynamic Reconfiguration of Three-Phase Unbalanced Distribution Networks”; Int. J. Elec. Power 2018, 99, 1-10.##
 [16] Merlin, A.; Back, H. “Search for a Minimum Loss Operating Spanning Tree Configuration for Urban Power Distribution System”; Proc. 5th Power System Computation Conference (PSCC), Cambridge, 1975.##