کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه حملات به زیرساخت‌های صنعت برق از طریق بمب گرافیتی بسیار محتمل است. با ایمن کردن شبکه برق، می‌توان میزان خسارات به شبکه را حداقل گرداند. یکی از روش‌هایی که می‌توان در شبکه برق ایران اجرا کرد؛ تغییر پیکربندی یا بازآرایی در شبکه توزیع است. بازآرایی درواقع عمل تغییر آرایش شبکه با استفاده از تغییر وضعیت کلیدهای عادی باز و عادی بسته شبکه است. در این مقاله از بازآرایی شبکه توزیع به‌منظور کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی هنگام حمله با بمب گرافیتی استفاده می‌شود. الگوریتم بهینه‌سازی مورداستفاده، الگوریتم ازدحام ذرات گسسته و شبکه موردمطالعه، شبکه 69 باسه استاندارد IEEE است. نتایج نشان می‌دهد که بازآرایی می‌تواند احتمال خاموشی و آسیب مناطق نظامی را هنگام حمله با بمب گرافیکی به‌طور محسوسی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


[1]   Council, N. R.“Terrorism and the Electric Power Delivery System”; National Academies Press, 2012.##
[2]   Ghaffarpour, R. ; A. M. Ranjbar. “Presentation of Special Protection Scheme in Power System to Reduce Graphite Bomb Attacks Damages”; Adv. Defence Sci. Technol. 2017, 1, 33-44.##
 
 [3]  Fang, W.; Shunshan, F.; Wenxuan,W.; Fuwang, L. “Analysis of Action Mechanism of Graphite Bombs and Reaction Method of Power System”; Power Syst. Technol. (POWERCON) 2010, 1-6.##
[4]   Zamani, H.; Aalami, H. A. “Presentation of Tehran Power System Islanding Plan to Avoiding Blackout due to Graphite Bombardment”; Adv. Defence Sci. Technol. 2017, 8, 361-372.##
[5]   Jeler, J. E.; Roman, D. “The Grafite Bomb: an Overreview of Its Basic Military Applications”; J. Review of the Air Force Academy, 2016.##
[6]   Rose, A.; Oladosu, G.; Liao, S. “Regional Economic Impacts of Terrorist Attacks on the Electric Power System of Los Angeles: A Computable General Disequilibrium Analysis”; Second Annual Symposium of the DHS Center for Risk and Economic Analysis of Terrorism Events, University of Southern California, Los Angeles, 2005.##
[7]   Enders, W. ; Olson, E. “Measuring the Economic Costs of Terrorism”; The Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict, 2012.##
[8]   https://www.quora.com/ ,2016.##
[9]   Nooraie, H.; Rezaie, N.; Abbaspour, R. “Spatial Analysis of the Performance of Communication Network after an Earthquake Considering Passive Defence Aspect”; Adv. Defence Sci. Technol. 2011, 3, 151-160.##
[10] Chen, G.; Dong, Z. Y.; Hill, D. J.; Xue, Y. S. “Exploring Reliable Strategies for Defending Power Systems Against Targeted Attacks”; IEEE Trans. Power Syst.  2011, 26, 1000-1009.##
[11] Salmeron, J.; Wood, K.; Baldick, R. “Analysis of Electric Grid Security under Terrorist Threat”; IEEE Trans. Power Syst. 2004, 19, 905-912.##
[12] Rao, R. S.; Ravindra, K.; Satish, K.; Narasimham, S. “Power Loss Minimization in Distribution System Using Network Reconfiguration in the Presence of Distributed Generation”; IEEE Trans. Power Syst. 2013, 28, 317-325.##
[13] Olamaei, J.; Niknam, T.; Gharehpetian, G. “Application of Particle Swarm Optimization for Distribution Feeder Reconfiguration Considering Distributed Generators”; Appl. Math. Comput. 2008, 201, 575-586.##
[14] Kennedy, J.; Eberhart, R. C. “A Discrete Binary Version of the Particle Swarm Algorithm”; IEEE Int. Conf.  Computational Cybernetics and Simulation 1997, 4104-4108.##
[15] Savier, J. ; Das, D. “Impact of Network Reconfiguration on Loss Allocation of Radial Distribution Systems”; IEEE Trans. Power Del. 2007, 22, 2473-2480.##
[16] Kavousi-Fard, A.; Niknam, T.; Fotuhi-Firuzabad, M. “A Novel Stochastic Framework Based on Cloud Theory and Teta-Modified Bat Algorithm to Solve the Distribution Feeder Reconfiguration”; IEEE Trans. Smart Grid 2016, 7, 822-830.##