ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور- علوم و تحقیقات خراسان رضوی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

سازه‌های زیرزمینی و ازجمله تونل‌ها که امروزه جزو راهبردی‌ترین سازه‌ها برای هر کشوری محسوب می‌شوند و به‌عنوان یک هدف بالقوه برای سلاح‌های دشمن مطرح‌اند. لذا ایمن‌سازی این سازه‌ها و مطالعات مربوط به آن باید در درجه بالایی از توجه قرار گیرد. در این تحقیق، پدیده انفجار در سطح زمین و اثر موج ناشی از آن بر روی تونل‌ها، که مهم‌ترین سازه‌های مدفون محسوب می‌شوند، با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در نرم‌افزار ANSYS-AUTODYN بررسی شده است. ابتدا پدیده گسترش موج انفجار در خاک در یک محیط سه‌بعدی و با هندسه کامل شبیه سازی شده و پس از اطمینان از صحت نتایج، اثر عمق دفن تونل و در ادامه اثر تغییر هندسه مقطع در کاهش آثار مخرب انفجار بر روی تونل در محیط دوبعدی ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که افزایش عمق دفن تونل و نیز استفاده از مقاطعی مانند دایره، نعل اسبی، بیضی و شبه بیضی عمودی و تخم‌مرغی در کاهش آثار مخرب انفجار بر تونل مدفون مؤثرند.

کلیدواژه‌ها