بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

سازه‌های زیرزمینی نظیر پناهگاه‌ها و تونل‌ها ازجمله سازه‌های مهم و راهبُردی محسوب می‌شوند. پاسخ یک سازه زیرزمینی به بارگذاری حاصل از انفجار سطحی، موضوعی مهم در پدافند غیرعامل است. تاکنون مطالعات زیادی بر روی پارامترهای مختلف ازجمله پاسخ زمین، پاسخ سازه، آزمایش‌های میدانی و ... صورت گرفته است؛ اما هنوز جنبه‌های مجهول و مبهم فراوانی درزمینه انفجار و تأثیر آن بر محیط خاک و سازه وجود دارد. در این تحقیق، تأثیر رطوبت خاک بر روی ایمنی یک پناهگاه زیرزمینی از جهت میزان تنش و جابجایی وارد بر آن بررسی‌شده است. جهت مدل‌سازی پناهگاه زیرزمینی، از نرم‌افزار Autodine کمک گرفته‌شده و در مدل‌سازی‌ها از دو محیط لاگرانژی و اویلری در نظر گرفته ‌شده است. خرج انفجاری انتخاب شده در این تحقیق، معادل 16/52 کیلوگرم TNT بوده و داده‌ها با استفاده از گیج‌های قرار داده‌شده در مدل، ثبت‌شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که بالا رفتن درجه اشباع لایه خاک، موجب افزایش فشار گذرنده از خاک شده و در نتیجه تنش فون مایزز سیستم بتن و فولاد، افزایش‌یافته و منجر به وخامت اوضاع گردیده است.

کلیدواژه‌ها