ساخت آشکارساز کیفی محلول حاوی یون های اورانیوم و ارزیابی کمی نتایج به روش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB

نویسنده

سازمان تحقیقات و جهادخودکفایی نزاجا

چکیده

در این پژوهش، بسته آشکارساز کیفی اورانیوم حاوی شناساگرهای آرسنازو و برموپاداپ ساخته شده و با استفاده از شناساگر دیتیزون جهت تشخیص و تعیین برخی مزاحمت‌های یونی به روش رنگ سنجی، آشکارساز یون فلزی نیز ساخته شد. نتایج نشان داد که حد تشخیص یون اورانیوم با استفاده از آشکارسازهای حاوی شناساگرهای آرسنازو و برموپاداپ به ترتیب ppm‌50 و ‌ppm20 است و در محیط‌های اسیدی (5pH=) آشکارسازهای ساخته شده عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند. آشکارساز یون فلزی، یون‌هایی نظیر کبالت (II)، مس (II)، نیکل (II)، روی (II)، کادمیوم و نقره را تا حد تشخیص ppm‌50 شناسایی کرده و با توجه به این­که آشکارساز کیفی اورانیوم حاوی شناساگر آرسنازو در حضور عامل‌های پوشاننده یون مزاحم در محلول بافری، تمامی 21 یون مزاحم را حتی تا غلظت‌های بسیار بالا حذف کرده، نسبت به آشکارساز حاوی شناساگر برموپاداپ برتری خود را نشان می‌دهد که با جذب محلولی حاوی یون اورانیوم، رنگ سبز لجنی و آشکارساز برموپاداپ، رنگ بنفش را نمایان می‌سازد. ضمن اینکه زمان عملیات شناسایی اورانیوم برای آشکارسازهای آرسنازو و برموپاداپ به ترتیب حدود 3 و 1 دقیقه ثبت شده است. همچنین ارزیابی‌های کمی انجام‌شده بر اساس روش‌های پردازش تصویر با استفاده از نرم‌افزارMATLAB نشان می‌دهد که نتایج تجربی کاملاً با نتایج ارزیابی همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها