اکتشاف سازه‌های مدفون با روش‌های سیگنال تحلیلی-اویلر و بلکلی بر پایه داده‌های جاذبی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

تعیین موقعیت، لبه‌ها و ابعاد تونل‌های زیرزمینی همواره یکی از مباحث پیچیده و ضروری در حفاظت از سازه‌های مدفون بوده است. در این مقاله از روش گرانش‌سنجی به منظور شناسایی حفرات و سازه‌های مدفون استفاده شده است. روش گرانش­ سنجی به دلیل چگالی کمتر فضاهای تهی نسبت به محیط اطراف، حفره‌ها را به صورت آنومالی منفی در نقشه گرانش نشان می­دهد. پس از معرفی روش بیان‌شده، داده­ های جاذبی به صورت پیشرو با استفاده از فیلتر مشتقات افقی و الگوریتم بلکی برای امکان‌سنجی اکتشاف تونل زیرزمینی مدل‌سازی می‌شود؛ به طوری که دو مدل تک مکعبی و چند مکعبی مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از تعیین مرزها و گوشه‌های مدل‌های ساختگی، با استفاده از روش سیگنال تحلیلی-اویلر عمق بی‌هنجاری‌های مورد نظر تخمین زده می‌شود. مدل چند مکعبی به صورت چند سازه با عمق‌های متفاوت شبیه‌سازی می­شود تا توانایی روش گرانش ­سنجی در اکتشاف سازه­ ها در اعماق مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس جهت بررسی قابلیت اکتشاف به صورت هوابرد، مدل چند مکعبی در ارتفاعات مختلف شبیه‌سازی می‌شود. پردازش و تحلیل داده­ ها با استفاده از برنامه نوشته‌شده در نرم‌افزار ژئوسافت انجام شده و فیلترهای مختلف برای شناسایی مرزها استفاده گردیده است. در نهایت با بررسی نتایج شبیه‌سازی انجام گرفته، راهکارهای مناسبی جهت کاهش احتمال اکتشاف و افزایش احتمال استتار سازه‌های مدفون ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها