روشی نوین برای بهبود کارآیی لامپ ترایود بازتابی در مد غالب

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

لامپ ترایود بازتابی یکی از انواع ویرکیتورها از خانواده لامپ های مایکروویو توان بالا می باشد. یکی ازعوامل کاهش بازده این لامپ ها توزیع توان در مد های غیر غالب است(مد غالب TE11 می باشد)، مسئله مورد اهمیت دیگر توان نسبی مولفه فرکانسی اصلی است، در این مقاله برای اولین بار نشان داده ایم که با قرار دادن دو صفحه فلزی در ابتدا و انتهای محور آند و کاتد  می توانیم بصورت همزمان توان نسبی در مد غالب و فرکانس اصلی را بهبود دهیم..نتایج بیانگر افزایش توزیع توان حدود 12 در صدی در مد غالب و 26 درصدی در فرکانس اصلی می باشد.

کلیدواژه‌ها