دسته‌بندی کور کدهای فضا-زمان با استفاده از یادگیری ماشین

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مهم‌ترین خصوصیتی که شناسایی کور کدهای فضا-زمان را از سایر انواع شناسایی کور مخابراتی متمایز می‌کند این است که برای نفوذ در بسیاری از سامانه‌های مخابراتی مدرن که از روش‌های ارسال و دریافت چندآنتنی استفاده می‌کنند، اولین قدم شناسایی کور کد فضا-زمان به‌کاررفته است. در این مقاله، دسته‌بندی کور در مجموعه وسیعی از کدهای فضا-زمان با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در کارهای پیشین، تنها دسته‌بندی کدهای فضا-زمان متعامد مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از نوآوری‌های این مقاله افزودن کدهای شبه متعامد و همچنین سامانه ارسال تک آنتنی به این دسته‌بندی است. بهبود عملکرد روش‌های مرسوم دسته‌بندی نیز یکی دیگر از نوآوری‌های این مقاله است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که درخت تصمیم ایجاد‌شده توسط تعداد زیادی از ویژگی‌های استخراج‌شده از ماتریس‌های همبستگی، نسبت به سایر روش‌های مرسوم شناسایی دارای عملکرد نسبتاً بهتر، به خصوص در شرایط بسیار نویزی، است.

کلیدواژه‌ها