تحلیل و شبیه‌سازی یک فیلتر ترکیبی به منظور حذف تداخل نرخ متقابل در سامانه لورن

نویسندگان

دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده

استفاده از سامانه لورن، به دلیل مصونیت در مقابل جمینگ و قابلیت نفوذ به مکان­های مسقف یک روش پدافندی مقاوم برای ناوبری است. این سامانه به عنوان یک سامانه کمک ناوبری، به ویژه در زمان بحران و قطع GPS توانایی ناوبری را به طور مستقل دارد. یکی از مهم‌ترین منابع خطا در سامانه ناوبری لورن، تداخل نرخ متقابل (CRI) است. در این مقاله، تحلیل حذف تداخل نرخ متقابل در سامانه­های لورن با استفاده از یک فیلتر ترکیبی از طریق تحلیل سیگنال در حوزه فرکانس انجام شده است. نتایج نشان می­دهد، فیلتر ترکیبی تداخل ناشی از زنجیره مزاحم را تقریباً به طور کامل حذف می­نماید و هیچ اثر مخربی بر روی طیف سیگنال زنجیره مطلوب ندارد. خطوط طیفی که در فرکانس­های معادل با معکوس بزرگ‌ترین مقسوم­علیه مشترک بین PCI زنجیره مورد ­نظر با زنجیره­های هم‌جوار مزاحم است، با کدینگ فاز کنونی حذف نمی­شوند. البته تعداد خطوط طیفی که روش پیشنهادی قادر به حذف آن­ها نیست، بسیار محدود است و تأثیر در عملکرد سامانه ندارد. در عمل می­توان از دو یا سه فیلتر notch با پهنای بسیار کوچک برای حذف این خطوط باقی­مانده استفاده نمود، بدون اینکه تأثیر در طیف استاندارد لورن داشته باشد. همچنین سیگنال لورن در حوزه فرکانس با استفاده از فیلتر پیشنهادی تحلیل شده است تا به نحوه طراحی کدینگ فاز جدید به منظور حذف کامل اثر تداخل CRI ناشی از زنجیره­های لورن مزاحم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها