طراحی مفهومی یک آزمونگر فریب فلری برای جستجوگرهای ‌مادون‌قرمز

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه جامع امام حسین- دانشکده پدافند غیرعامل

3 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

انجام آزمون‌های ارزیابی اقدامات متقابل در مقابل تهدیدات واقعی در حالت پرواز و با سرعت و ارتفاع واقعی به آسانی امکان‌پذیر نیست. منشأ تهدیدات همواره در دسترس نیستند و همچنین هزینه انجام آزمون و خطر تخریب و انهدام اهداف در آزمون‌های میدانی بسیار زیاد است. بنابراین همواره طراحی و ساخت آزمون‌گرهای جستجوگر مادون‌قرمز از موضوعات قابل توجه در جهت توسعه و پیشرفت اقدامات متقابل است. یکی از اصلی‌ترین اقدامات متقابل علیه موشک‌های مادون‌قرمز، پرتاب فلر (‌اهداف کاذب)‌ از اهداف هوایی تعقیب‌ شونده است. در این تحقیق شبیه‌سازی آزمایشگاهی اقدامات فریب فلری توسط آزمون‌گر موجود انجام شده است و بررسی اجمالی نیز بر این نتایج صورت گرفته است. در ادامه پیشنهاد طراحی و ساخت آزمون‌گر تکمیلی جستجوگرهای مادون‌قرمز ارائه شده است. همچنین مقایسه آزمون‌گر موجود با آزمون­گر پیشنهادی بر اساس طراحی مفهومی آن‌ها انجام شده است. آزمون‌گر پیشنهادی، انجام شبیه‌سازی کامل‌تر و دقیق‌تر اقدامات فریب و همچنین ارزیابی عملکرد جستجوگرهای مادون‌قرمز در شرایط مختلف را ممکن می سازد. بررسی و تحلیل نتایج این شبیه‌سازی‌ها علاوه بر ارتقای اقدامات فریب، سبب توسعه و ارتقاء در عملکرد جستجوگرهای مادون‌قرمز نیز است.