طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 خواجه نصیر

چکیده

در این مقاله یک سامانه آنتن هوشمند برای استفاده در سکوهای متحرک پیشنهاد شده است. سامانه طراحی‌شده می­تواند به صورت هوشمند سمت سکوی متحرک دیگری را تشخیص داده و به صورت دید مستقیم با آن ارتباط برقرار کند. برقراری ارتباط با دقت بالا در جهت مورد نیاز نسبت به حالت همه­جهته امنیت لینک و میزان سیگنال به نویز دریافتی در سامانه آنتن گیرنده را بالا می­برد. سامانه آنتن هوشمند ساخته‌شدهساخته‌شده در این مقاله شامل شش قطاع است که عملکرد آن­ها توسط یک برد کنترلی هوشمند کنترل می­شود. عملکرد سامانه به این صورت است که برای شروع ارتباط، سکوی متحرک اولیه یک سیگنال به صورت همه­جهته ارسال کرده و سکوی متحرک دوم بر اساس اینکه SNR از کدام قطاع قوی­تر دریافت می­شود، جهت سامانه اولیه را تشخیص می­دهد، سپس عملیات هم­راستاسازی انجام می­شود. هر قطاع از آنتن هوشمند پیشنهادی دو باند فرکانسی C و UHF را پشتیبانی کرده و آرایه وفقی انتخاب‌شدهانتخاب‌شده از نوع بیم سوئیچ شده است. المان آنتنی انتخابی در باند C و UHF به ترتیب پچ و Rubber duck هستند. با به­کارگیری آنتن هوشمند پیشنهادی در لینک ارتباطی امنیت لینک تا حدود 7/4 برابر افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها