ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی ریسک زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات یکی از مهم‌ترین ملاحظات پدافند غیرعامل است. سامانه قدرت به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های هر کشور که دیگر زیرساخت‌ها بدان وابسته است، همواره هدفی جذاب برای گروه‌های تروریستی بوده است. هدف از این مقاله ارائه روشی برای ارزیابی ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی و همچنین ارائه روشی برای کاهش ریسک سامانه با تخصیص بهینه بودجه پدافند غیرعامل برای مستحکم­سازی تجهیزات آن است. بدین منظور ابتدا مدل احتمالی حمله موفقیت‌آمیز تروریستی به تجهیزات سامانه مشخص می‌شود و در گام بعد با مشخص کردن خسارت ناشی از حمله، ریسک سامانه برای سناریوهای مختلف تعیین می‌شود. در ادامه، بودجه پدافند غیرعامل برای مستحکم­سازی تجهیزات به صورت بهینه اختصاص می‌یابد. به منظور نشان دادن کارایی روش ارائه‌شده برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت، سامانه آزمایش 24 باسه IEEE مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که چگونه با اختصاص بودجه پدافند غیرعامل، ریسک سامانه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها