مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان

نویسندگان

مرکز پژوهشی علوم و فناوری مهندسی زمین امن

چکیده

به منظور شناسائی بهترین محل برای احداث سازه­های مدفون دربرگیرنده تجهیزات و تأسیسات دارای خواص مغناطیسی، بی­هنجاری­های زیرسطحی در جنوب استان زنجان با پیمایش­های ژئومغناطیسی برداشت و مورد بررسی قرار گرفت. برآورد عمق بی­هنجاری­های مغناطیسی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر استاندارد انجام شد. پس از اعمال روش اویلر به نقشه ادامه فراسو، سه بازه عمقی برای بی­هنجاری­ها به­دست آمد. نتایج به­دست آمده از تعبیر و تفسیر کیفی نمایان­گر یک روند کلی شمال غربی– جنوب شرقی از بی­هنجاری­ها در منطقه مورد مطالعه است. مدل­سازی بی­هنجاری­ها با نرم­افزار مدل ویژن انجام شده و بهترین مناطق جهت احداث سازه­های مدفون از نظر رعایت اصول اختفای مغناطیسی پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها