ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع

2 دانشگاه امیرکبیر

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف از این مقاله، ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت بعد از حملات تروریستی بر روی تجهیزات شبکه با استفاده از تئوری مجموعه فازی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، از یک روش مبتنی بر تئوری احتمال و تئوری امکان استفاده شده است. در گام اول، با استفاده از روش بیزین که یک روش مبتنی بر تئوری احتمالات است، میزان احتمال حمله و همچنین میزان ریسک ناشی از فعالیت‌های تروریستی بر روی تجهیزات سامانه قدرت محاسبه شده و تجهیزات سامانه بر اساس این میزان ریسک رتبه­بندی ­شدند. در گام دوم، با به‌کارگیری پخش بار فازی و یافتن پارامترهای فازی مرتبط با عملکرد شبکه، میزان تأثیر از دست رفتن هر یک از تجهیزات رتبه­بندی شده در گام اول بر روی شبکه قدرت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با محاسبه میزان ریسک ناشی از حمله به تجهیزات شبکه، شاخصی برای ارزیابی امنیت سامانه قدرت ارائه ‌شده است. همچنین به منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهاد شده، شاخص امنیت برای یک شبکه خاص محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها