برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره­های تصویربرداری همواره یکی از دغدغه­های اصلی پدافند غیرعامل بوده است. در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات دوخطی و الگوریتم مدل اغتشاشات ساده شده (SGP4) مدار ماهواره­های ارتفاع پایین در یک بازه­ زمانی مشخص مدل‌سازی شده است. توانایی SGP4 برای پایش اهداف زمینی از طریق بررسی دقت پیش­بینی موقعیت ماهواره با استفاده از اطلاعات دوخطی در روزهای بعد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، یک روش بر اساس هندسه­ دید ماهواره­های تصویربرداری اپتیکی و الگوریتم در برداری چندضلعی جهت امکان پایش اهداف زمینی در بازه زمانی مورد نظر در دو وضعیت بحرانی و عادی ارائه و در قالب یک ابزار کاربردی در محیط MATLAB پیاده­سازی شده است. به منظور نمایش کارایی این ابزار، یک مطالعه موردی برای سه ماهوارهEROS B ، IKONOS و SPOT5 جهت پایش یک هدف زمینی فرضی انجام شده و نتایج حاصل با استفاده از پارامترهای فاصله، زاویه ارتفاعی و زاویه آزیموت نقطه هدف از ماهواره­ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها