ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری

نویسندگان

1 الکترونیک- مدار و سیستم

2 مدار و سیستم

3 برق و الکترونیک

چکیده

تهیه و پردازش داده‌های مکانی و مکان‌یابی صحیح اماکن حساس با افزایش قابلیت پدافند غیرعامل، ضریب امنیتی آن‌ها را افزایش و آسیب‌پذیری احتمالی از سوی دشمن را به شدت کاهش می‌دهد. امروزه چگونگی دست‌یابی به تفکیک‌پذیری بالاتر در تصاویر ماهواره‌ای با توجه به تولید اطلاعات مکانی دقیق‌تر، از موضوعات مورد توجه حوزه دفاعی است. در این مقاله، به طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تصویربرداری ماهواره‌ای جاروبی با امکان دریافت فرمان، ذخیره‌سازی و بازیابی تصویر پرداخته شده است. نحوه تصویربرداری ذاتی مبتنی بر حرکت آشکارساز همراه با به‌کارگیری یک الگوریتم فراتفکیک‌پذیری با رابطه‌ای بهبود یافته، امکان ارتقاء وضوح تصویر نهایی را نسبت‌‌ به نسخه ابتدایی آن فراهم می‌سازد. الگوریتم فراتفکیک‌پذیری پیشنهادی که مشارکت مؤثرتر قاب‌‌های با خطای کمتر را در فرآیند بازسازی دربردارد، بر روی داده‌های واقعی دوربین ساخته‌شده، اعمال می‌گردد. ارزیابی بصری و همچنین معیارهای Q-Metric و CPBD عملکرد بهتر آن را نسبت به سایر روش‌های بررسی شده نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها