بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران

نویسندگان

عمران

چکیده

با توجه به وجود مناطق جمعیتی و مراکز حساس نظامی و نیز توسعه پروژه‌های عمرانی زیرزمینی ازجمله تونل‌های مدفون در شمال تهران مثل پروژه‌های خطوط مترو و مراکز نظامی، احتمال تهدیدات نظامی ناشی از حملات هوایی کشورهای معاند به دلیل در پیش داشتن آثار مخرب بر عملکرد شهری، همواره وجود دارد. موشک‌های نفوذی ازجمله عوامل ناپایداری دینامیکی هستند که ایمنی تونل‌ها را تهدید می‌کنند. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل عددی، پایداری تونل مفروض در مقابل انفجار سنگرشکن GBU-28 در عمق‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حداقل فاصله بین حفره انفجاری و تاج تونل که تونل در وضعیت تنش‌های انفجار به حالت پایدار قرار می‌گیرد، در حدود 25 متر تعیین گردید. در فواصل کمتر از 25 متر هر دو معیار جابجایی تاج تونل و نقاط در آستانه شکست، نشان‌دهنده ناپایداری تونل تحت بار ناشی از انفجار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها