عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار

نویسندگان

مهندس عمران-سازه

چکیده

در این تحقیق جهت بررسی اثر انفجار بر سازه و تعیین سطح عملکرد آن تحت انفجار، یک ساختمان با سیستم قاب خمشی بتنی، بر اساس استاندارد زلزله 84-2800 ایران طراحی و سپس یک قاب نمونه از آن به صورت سه‌بعدی توسط نرم‌افزار آباکوس مدلسازی شده است. بارگذاری انفجاری بر اساس پیشنویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان بر این قاب اعمال و با لحاظ نمودن آثار غیرخطی مصالح و هندسه، تحلیل صورت گرفته است. در نهایت بر اساس نتایج تحلیل و طبق معیارهای پیشنویس، سطح عملکرد قاب تعیین شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سطوح خطر مربوط به بارگذاری انفجار که در پیشنویس ارائه‌شده، از نظر مقدار اضافه فشار و تکانه ارتباط موجهی باهم ندارند. به عنوان ‌مثال در سطح خطر انفجار یک (شدیدترین انفجار) تقریباً هیچ‌یک از ستون‌ها، سطح عملکرد ایمنی جانی را ارضا نکردند درحالی‌که در سطوح خطر دو، سه و چهار، تمام ستون‌ها سطح عملکرد بهره‌برداری آنی را ارضا می‌کنند. همچنین، معیار تغییر مکان طبقه در پیشنویس به‌نحوی است که در تمام سطوح خطر انفجار، سطح عملکرد بهره‌برداری آنی حاصل شده است. بر اساس این نتایج به‌نظر میرسد باید در سطوح خطر و همچنین معیار تغییر مکان جانبی طبقه بازنگری شود.

کلیدواژه‌ها