مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آلودگی‌ آب ناشی از مواد شیمیایی به اشکال مختلف مانند بمب­های شیمیایی، حملات تروریستی و اتفاقات ناخواسته یکی از نگرانی­های اصلی جوامع بشری است. آلودگی­های شیمیایی می­تواند به­دلیل نشت مواد آلاینده در سطح زمین یا بارندگی در زمان آلوده­بودن هوا همراه با باران وارد آب شوند. هدف اصلی این تحقیق مدل­سازی زمان رسیدن آلودگی آب­های سطحی به حداکثر مقدار خود پس از ورود آلودگی شیمیایی به آن   می­باشد. در این تحقیق، پخش آلودگی شیمیایی ناشی از عامل تاول­زای فسژن­اکسیم با استفاده از نرم­افزارهای ArcGIS و SWMM در کلیه مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران مدل­سازی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که میزان حداکثر غلظت آلودگی به دوره بازگشت بارندگی، غلظت آلودگی و نیز جنس و شیب زمین بستگی دارد و همچنین، زمان رسیدن به حداکثر میزان آلودگی تقریباً ثابت و بین 3 تا 4 ساعت است.

کلیدواژه‌ها


[1]      Hemond, H. F.; Fechner, E. J. “Chemical Fate and Transport in the Environment”; Elsevier, 2014.##
[2]      Richardt, A.; Blum, M. M. “Decontamination of Warfare Agents: Enzymatic Methods for the Removal of B/C Weapons”; John Wiley & Sons, 2008.##
[3]      Gupta, R. C. “Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents”; Academic Press, 2015.##
[4]      Lifton, R. J. “Destroying the World to Save It”; Springer, 2007.##
[5]      Goldman, M.; Dacre, J. C. “Lewisite: Its Chemistry, Toxicology, and Biological Effects; In Reviews of Environmental Contamination and Toxicology”; Springer, 1989.##
[6]      Department of the Army “Military Chemistry and Chemical Compound”; Field Manual 3-9, 1975.##
[7]      Ellison, D. H. “Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents”; CRC Press, 2007.##
[8]      Zare, M.; Hoseini. S. A. “Numerical Modeling of Movement and Distribution of Pollutants in Surface Water Using High-Precision Numerical Schemes”; in Second Conference of Water, 2009, March 11 (In Persian)##
[9]      Hajrasoliha, O.; Hasanzade, E.; Rezaee Latifi, A.; Nohegar, A. “Numerical Simulation of the Transmission and Distribution of Oil Contamination in the Northern Part of the Persian Gulf”; in National Conference Exploitation of the Sea, 2012, January 15 (In Persian).##
[10]   Zhang, B.; Qin, Y.; Huang, M.; Sun, Q.; Li, S.; Wang, L.; Yu, C. “SD–GIS-Based Temporal–Spatial Simulation of Water Quality in Sudden Water Pollution Accidents”; Comput. Geosci. 2011, 37, 874-882.##
[11]   Mimpas, H.; Anagnostopoulos, P.; Ganoulis, J. “Modelling of Water Pollution in the Thermaikos Gulf with Fuzzy Parameters”; Ecol. Model. 2001, 142, 91-104.##
[12]   Tong, S. T. Y.; Chen, W. “Modeling the Relationship between Land Use and Surface Water Quality”; J. Environ. Manag. 2002, 66, 377-393.##
[13]   Rui, Y.; Shen, D.; Khalid, S.; Yang, Z.; Wang, J. “GIS-Based Emergency Response System for Sudden Water Pollution Accidents”; Physics and Chemistry of the Earth Parts A/B/C, 2015, 79–82, 115-121.##
[14]   Chandler, R. “Simple and Complex Storm Water Pollutant Load Models Compared”; Watershed Protection Techniques. 1996, 2, 364-368.##
[15]   Chow, M. F.; Yusop, Z.; Toriman, M. E. “Modelling Runoff Quantity and Quality in Tropical Urban Catchments Using Storm Water Management Model”; Int. J. Environ. Sci. Tech. 2012, 9, 737-748.##
[16]   Tsihrintzis, V. A.; Hamid, R. “Runoff Quality Prediction from Small Urban Catchments Using SWMM”; Hydrological Processes. 1998, 12, 311-329.##
[17]   Donigian, A. S.; Huber, W. C. “Modeling of Nonpoint Source Water Quality in Urban and Non-Urban Areas”; Environmental Research Laboratory, Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency, 1991.##
[18]   Akan, A. O.; Houghtalen, R. “Urban Hydrology, Hydraulics, and Storm Water Quality: Engineering Applications and Computer Modeling”; John Wiley & Sons, 2003.##
Parsa, V. “Runoff Coefficient of the Watershed Basins Using Simulation Models STORM-CAD and EPA-SWMM in GIS”; MSc. Thesis, University of Shahid Beheshti, Tehran, 2013.##