ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سالهای اخیر گروههای تروریستی خطر بزرگی برای کشورهای جهان محسوب میشوند. این گروهها با حمله به زیرساختهای اساسی خسارات فراوانی ایجاد میکنند. یکی از زیرساختهای اساسی هر کشور سیستم قدرت آن است که برای گروههای تروریستی هدفی جذاب محسوب می شود. تجربه حملات تروریستی نشان میدهد که حمله به زیرساخت سیستم قدرت میتواند سبب قطع بار گسترده و همچنین اختلال در سایر زیرساخت ها شود. ارزیابی آسیب پذیری و تعیین نقاط ضعف سیستم قدرت در برابر این تهدیدات جهت اتخاذ تصمیمات صحیح برای مقابله با آن ضروری است. هدف این مقاله بررسی روشهای موجود ارزیابی آسیب پذیری و ارائه شاخصی جدید برای ارزیابی آسیبپذیری سیستم قدرت بر اساس ترکیب شاخص انرژی تأمین نشده با شاخص های دیگر است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد استفاده از شاخص جدید برای تعیین آسیب پذیری سیستم به جوابهای مطلوب منجر میشود.

کلیدواژه‌ها