توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

پل‌ها سازه‌های مهمی در سیستم حمل و نقل هستند که ممکن است یکی از اهداف حملات تروریستی باشند.با توجه به پیچیدگی تحلیل پل‌ها در برابر انفجار، هدف از این تحقیق، تعیین یک الگوی بارگذاری استاتیکی معادل مناسب برای تحلیل غیرخطی پل‌های با عرشه مختلط فولادی تحت بار انفجار می‌باشد. به این منظور ابتدا روش شبیه‌سازی انفجار و مدل‌سازی پل‌های با عرشه مختلط مورد بررسی قرار گرفته و دقت روش مدل‌سازی ارائه شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس نمونه‌های متعددی از پل‌های با عرشه مختلط تحت بار انفجار با شدت‌های مختلف مدل‌سازی شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی بر روی آن‌ها انجام می‌شود. با پیشنهاد یک الگوی بارگذاری مناسب و پس از انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی تمامی نمونه‌ها با روش کنترل تغییرمکان، ضریب بار معادل استاتیکی برای اصلاح الگوی موردنظر در هر نمونه محاسبه می‌گردد. براساس نتایج تحلیل غیرخطی نمونه‌ها، یک رابطه برای ضریب بار معادل استاتیکی استخراج شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها