تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان (طی مراحل برای پیمانی شدن)

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی برای مناطق استراتژیک کشور به‌ویژه در مناطق مرزی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اطلاعات دفاعی محسوب می‌گردد. در این خصوص، مدل‌ رقومی ارتفاعی زمین می‌تواند جهت حذف هر گونه عملیات زمینی در یک فرایند مستقیم بین فضای زمین و تصاویر ماهواره‌ای پوششی استفاده شود. در این فرایند تنها از ضرایب چندجمله‏ای‌های کسری تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌شود. بااین‌وجود، این ضرایب به دلیل خطاهایی که در جمع‌آوری آن‌ها وجود دارد، دارای یک سری خطا هستند که باید به نحوی حذف شوند. در روش پیشنهادی این تحقیق، تأثیرات خطاهای ناشی از این ضرایب برای تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 از طریق تناظریابی 2.5 بعدی بین مدل رقومی ارتفاعی حاصل از زوج تصاویر IRS-P5 و مدل رقومی ارتفاعی جهانی ASTER کاهش می‌یابند. نتایج عددی، حاصل از مقایسه‌ی مدل رقومی ارتفاعی حاصل با نقاط چک زمینی نشان دادند که توسط روش پیشنهادی می‌توان به دقت ارتفاعی حدود 7 متر رسید.

کلیدواژه‌ها