شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چگونگی انتشار امواج ضربه‌ای ناشی از انفجار در محیط پیرامونی سازه زیرزمینی بسیار پیچیده است. این پیچیدگی به سبب اندرکنش سازه و خاک پیرامون آن و نیز کاهندگی این امواج در لایه‌های خاک می‌باشد. در این پژوهش، با شبیه‌سازی عددی امواج ضربه‌ای اثر شبه­سنجه‌های گوناگون مانند گونه خاک، گونه بتن و ژرفای سازه زیرزمینی بر روی کرنش بیشینه در تاج و در میانه درازای سازه‌ بررسی شده است. بار انفجاری با وارد کردن اندازه ماده‌ منفجره‌ هم­ارز با انفجار900 کیلوگرم تی­ان‌تی، در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده است. همچنین برای شبیه‌سازی خاک پیرامون سازه زیرزمینی الگوی موهر­– کولمب به‌کار گرفته شده است که اثرات غیرخطی بودن خاک را در برمی‌گیرد. با توجه به یافته­های  به‌دست­آمده از تحلیل‌ الگو‌های گوناگون روشن شد که ژرفای سازه زیرزمینی، گونه خاک و گونه بتن به‌کار رفته در سازه به ترتیب بیشترین اثر را در کرنش بیشینه پدید­آمده در سازه‌ را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها