ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

دیوارهای ساحلی برای محافظت از خطوط ساحلی در برابر نیروهای امواج، استفاده می­شود. طوفان، حرکت شناورها و مسائلی از این قبیل می‌تواند سبب ایجاد امواج تصادفی در مناطق با اهمیت بندر شود. با توجه به تصادفی بودن رفتار امواج، استفاده از مدل­های فیزیکی برای بیان اندرکنش دیوارهای ساحلی و امواج بسیار کارآمد خواهد بود. در این تحقیق ضمن تولید امواج تصادفی در آزمایشگاه، مدل فیزیکی دیوارهای نازک شکل‌پذیر ساخته شده و در درون فلوم موج‌ساز در مواجهه با امواج تصادفی قرار گرفت. به هنگام تأثیر امواج داده‌های مربوط به تراز سطح آب و کرنش پای دیوار توسط حسگرها برداشت و با بررسی موج به موج به روش بالا گذری از تراز صفر، رابطه بین کرنش و ارتفاع موج به‌دست آمد. نتایج حاکی از ارتباط نسبتاً خطی بین ارتفاع موج و کرنش دارد. از آنجایی که رفتار دیوار در محدوده ارتجاعی قرار دارد رابطه بین کرنش و لنگر خمشی پای دیوار از قانون هوک تبعیت کرده و بر همین مبنا ارتباط بین ارتفاع موج و لنگر خمشی پای دیوار به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها