افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

دسته‌بندی بسته‌ها یکی از پردازش‌های اساسی است که اغلب توسط پردازنده‌های شبکه اجرا می‌گردد. در پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم‌های دسته‌بندی بسته‌ها، از حافظه‌های تداعیگر چند‌وضعیتی (TCAM) برای جست‌و‌جوی موازی و افزایش سرعت پردازش استفاده می‌شود. در معماری دسته‌بند که عموما از دو مرحله تشکیل شده است، نخست درخت‌های تصمیم‌گیری ایجاد شده و قوانین دسته‌بند بین برگ‌های آن توزیع می‌شوند. در مرحله دوم، متناظر با برگ‌های درخت، قوانین در بلوک‌های متفاوتی از TCAM جای می‌گیرند. در این مقاله با ارائه الگوریتمی پویا، بهترین بیت‌ها برای برش فضای ژئومتریک قوانین با هدف توزیع متوازن قانون‌ها و کاهش تکرار آن‌ها در درخت تصمیم انتخاب می‌شوند. کارایی معماری پیشنهادی به کمک برش پویا، با معماری‌های موجود مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد، روش پیشنهادی قوانین را در بلوک‌های TCAM، متوازن‌تر توزیع می‌نماید. در نتیجه، میزان حافظه و توان مصرفی مورد نیاز تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد

کلیدواژه‌ها