طرح های تسهیم محرمانه با زیرمجموعه های مجاز پنج عضوی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

چکیده
یکی از مولفه‌های مهم در طرح‌های تسهیم محرمانه نرخ اطلاعات است، که مقدار اطلاعاتی است که بین سهام‌داران در مقایسه با اندازه کلید محرمانه می‌بایست توزیع گردد. در حالت کلی یافتن نرخ اطلاعات طرح‌های تسهیم محرمانه برای ساختار دسترسی داده شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
در این مقاله کران بالای نرخ اطلاعات با استفاده از روش دنباله مستقل را ارایه می‌دهیم، سپس به مطالعه ساختارهای دسترسی با پنج زیرمجموعه مجاز مینیمال پرداخته به‌طوری‌که برخی از مشخصه‌های نرخ اطلاعات بهینه را برای طرح‌های تسهیم محرمانه ایده‌آل را بدست آورده و برای طرح‌های غیرایده‌آل کران‌هایی را ثابت می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها