آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

بررسی امکان آشکارسازی سازه‌های زیرزمینی همواره از یکی از پیچیده‌ترین مسائل مورد بحث در تامین امنیت تاسیسات مدفون بوده است. در این مقاله از داده‌های گرادیان جاذبی برای حل این مسئله استفاده شده است. برای تحلیل همه جانبه موضوع مورد نظر مسئله به صورت مستقیم و معکوس در نظر گرفته شده است. در مسئله مستقیم با فرض معلوم بودن ابعاد و موقعیت سازه مدفون به مدل‌سازی سیگنال گرادیان جاذبی پرداخته می‌شود و با بررسی دامنه این سیگنال و سطح نویز دستگاه گرادیومتر امکان کشف سازه زیرزمینی مورد بحث قرار می‌گیرد. در مسئله معکوس، با معلوم بودن سیگال گرادیان جاذبی با استفاده از روش دکانولوشن اویلر موقعیت سازه مدفون برآورد می‌شود. هر دو مسئله مستقیم و معکوس با انجام شبیه‌سازی‌های متنوع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پدافندی برای کاهش احتمال کشف سازه‌های زیرزمینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها