تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در جنگ الکترونیک، شناسایی ماهیت سیگنال‌های الکترومغناطیسی مورد استفاده توسط دشمن است. در این راه اولین قدم شناسایی نوع مدولاسیون مورد استفاده و تخمین دوره سمبل آن است. یکی از ساده‌ترین روش‌های تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال، استفاده از فواصل بین زمان‌های عبور از صفر در مشخصه‌های اصلی سیگنال (مثل فرکانس، فاز و یا دامنه-فاز لحظه‌ای) است که دارای پیچیدگی محاسباتی بسیار پایینی است و محبوبیت زیادی دارد. در این مقاله ضمن ارائه یک روش بهبود‌یافته برای تخمین کور دوره سمبل با استفاده از فواصل بین زمان‌های عبور از صفر، میزان مقاومت این روش در برابر آفست فرکانسی گیرنده مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی مطابق با انتظار نشان از مقاومت بالاتر این روش تخمین در برابر آفست فرکانسی هنگام تخمین دوره سمبل مدولاسیون‌های دامنه و فرکانس دارد.

کلیدواژه‌ها