طراحی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی و ارزیابی آن با استفاده از شبکه پتری رنگی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین

چکیده

کانال‌های پوششی زمانبندی‌دار برای پنهان سازی و انتقال اطلاعات در پوشش شبکه‌های رایانه‌ای بکار می‌رود. استفاده از زمان بین بستک‌ها و ترتیب بستک‌ها، از فنون کدبندی اطلاعات در این کانال‌ها هستند. چندین کار تحقیقی برای ارزیابی ظرفیت و استحکام کانال‌های پوششی انجام‌گرفته که به روش اندازه‌گیری در محیط واقعی یا روش محاسباتی بوده‌اند. روش اندازه‌گیری در محیط واقعی، فاقد قابلیت تکرارپذیری آزمون است و روش محاسباتی معمولاً آن‌قدر ساده است که امکان ارزیابی کانال در شرایط مطلوب را به محقق نمی‌دهد. در این مقاله مدلی جدید برای کانال ارتباطی سربه‌سر با استفاده از مدل‌سازی شبکه پتری ارائه شده است. مدل پیشنهادی قادر است انواع مختلف نویز همانند مفقود شدن، بازترتیب و لغزش زمان بین بستک‌ها را به ترافیک مورد نظر تزریق نماید. این مدل برای پیاده‌سازی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی کنترل شده تحت سطوح نویز مطلوب استفاده شده است. سپس معیارهای ظرفیت و استحکام کانال پوششی با استفاده از سناریوهای نویز متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل پیشنهادی موثر بودن خودش برای ارزیابی کانال پوششی در شرایط مورد نظر را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها