ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روند بی‌وقفه و فراهم‌بودن اطلاعات و فرآیند‌های کلیدی مرتبط با خدمات زیرساختی فناوری اطلاعات از طریق مقاوم‌سازی سامانه‌ها در مقابل حملات به عنوان یکی از اصول پدافند غیرعامل، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌ها در پدافند‌های غیرعامل الکترونیکی و دفاع سایبری بوده که معمولاً از طریق استقرار استانداردهای امنیتی مدیریت می‌شوند. در این پژوهش پس از مطالعۀ گسترده ادبیات موضوع، مهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار استخراج گردید. این عوامل در پرسش‌نامه‌ای برای 83 نفر از خبرگان ارسال شد که پس از جمع‌آوری اطلاعات از 64 خبره، 36 شاخص شناسایی‌شده، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون دوجمله‌ای در 9 دسته عامل قرار گرفته و تأیید شدند. توسط روش میانگین موزون، وزن هر یک از گویه‌ها و عوامل محاسبه شد و مدل پیشنهادی شامل عوامل مؤثر به همراه میزان اهمیت هر یک در تعیین میزان فاصله برای پیاده‌سازی سیستم مذکور ایجاد گردید. مدل پیشنهادی در دو شرکت ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات اجرا و آزمایش گردید.

کلیدواژه‌ها