(تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده : بخش مهمی از آمادگی دفاعی کشور در شرایط تهدیدات نامتقارن، اتخاذ راهبردهای دفاعی غیرعامل است. به دلیل گستردگی کاربرد و حساسیت سامانه‌های تحت وب و با توجه به رشد روزافزون تهدیدات امنیتی، این سامانه‌‌ها به ‌یکی از آسیب‌‌پذیرترین اهداف دشمن تبدیل شده اند. کشف حملات سایبری به مراکز ثقل کشور را می‌توان یکی از روش‌های بالا بردن آستانه مقاومت ملی دانست. تشخیص ناهنجاری سامانه‌های تحت وب رویکردی است که بر کشف حملات جدید و ناشناخته تاکید دارد. در این مقاله روشی برای تشخیص ناهنجاری در برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی پیشنهاد شده است. در مرحله آموزش بردارهای ویژگی استخراج شده مرتبط با هر درخواست HTTP، وارد سامانه شده و نمونه شبیه‌سازی شده درخواست عادی توسط هر دسته‌بند یادگیری می‌شود؛ سپس با استفاده از روش‌های مختلف ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی؛ بار دیگر نمونه شبیه‌سازی شده درخواست عادی HTTP به سیستم یادگیری منتقل می‌شود. برای ترکیب دسته‌بندها از استراتژی‌های مختلف ترکیب، جهت تصمیم‌گیری گروهی استفاده شده است. نتایج ارزیابی‌های کمی و کیفی روش پیشنهادی بر روی پایگاه‌داده CSIC2012، بیانگر نرخ تشخیص حدود 99 درصد در مدل‌سازی با روش‌های ترکیبی و حداکثر نرخ هشدار نادرست 2/0 می باشد. رویکرد سیستم پیشنهادی در استفاده از تصمیم‌گیری گروهی، معیارهای کارآیی سامانه تشخیص ناهنجاری را بخوبی بهبود ‌بخشیده است.

کلیدواژه‌ها