شبیه سازی و تحلیل گونه های ناحیه تخلیه الکتریکی و محاسبه بهره مولکول اکسیژن یکتا در لیزرهای ید- اکسیژن الکتریکی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله، اثر دمای الکترون بر بهره مولکول اکسیژن یکتایی (O2 (a 1Δg)) به‌منظور تحلیل شرایط بهینه تخلیه در لیزر‌های ید – اکسیژن الکتریکی به‌صورت نظری بررسی شده است. به‌این منظور، اشباع مولکول اکسیژن یکتا در اثر برخورد‌های فوق الاستیک و جدایش O2 (a 1Δg) در اثر برخورد الکترون، مورد توجه قرار گرفته است. معادلات نرخ با استفاده از تقریب دو جمله‌ای معادله بولتزمن حل شده‌اند. نتایج به‌دست آمده دلالت بر آن دارد که وقتی دمای منسوب به الکترون‌ها، به محدوده 1/2-9/1 الکترون‌ولت برسد، با حذف قسمت عمده اکسیژن اتمی در ناحیه تخلیه، بهره بیشینه اکسیژن یکتا در حدود 45 درصد به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها