بررسی رفتار فازی داروهای مدتومیدین هیدروکلراید، کتامین هیدروکلراید و سووفلوران در حضور اتانول و پیشرانه

نویسنده

چکیده

در این مقاله، رفتار فازی مخلوط داروی هوشبر سووفلوران و دارو‌های آرام بخش مدتومیدین هیدروکلراید و کتامین هیدروکلراید در حضور اتانول و پیشرانه‌های پروپان و/یا HFC134a بررسی شده و بهترین فرمولاسیون‌‌ها شامل اجزایی مانند دارو، حلال (اتانول)، پروپان و/یا HFC134a ارائه شده است. به این منظور، ابتدا وضعیت رفتار فازی اجزاء مختلف فرمولاسیون در دما‌های مختلف و با کسرهای مولی‌ متفاوت (دیاگرام فاز) آنها مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های انجام شده، فرمولاسیون بهینه داروی تک فازی با بالا‌ترین غلظت ممکن بر اساس درصد وزنی اجزاء تعیین شده است. در پایان فرمولاسیون‌های بهینه مدتومیدین هیدروکلراید 5% در پروپان، مدتومیدین هیدروکلراید10% در HFC134a و کتامین هیدروکلراید 5/1% در پروپان و HFC134a ارائه شده است. اضافه نمودن سوولفوران به مخلوط فرمولاسیون‌های قبلی منجر به فرمولاسیون‌های بهینه مدتومیدین هیدروکلراید 4% و سووفلوران 54% در پروپان، مدتومیدین هیدروکلراید 3% و سووفلوران 35% در HFC134a و کتامین هیدروکلراید 2% و سووفلوران 19% در پروپان و HFC134a شده است.

کلیدواژه‌ها