ارائه یک مدل داده کاوی جهت آشکارسازی ناهنجاری درپرتاب ماهواره

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

آشکارسازی ناهنجاری، یافتن الگو‌ها در داده‌هایی است که از رفتار مورد انتظاری تبعیت نمی‌‌کنند. توسعه فناوری‌‌های آشکارسازی ناهنجاری و تشخیص خطا به‌صورت هوشمند، برای حامل پرتاب ماهواره به‌دلیل محیط سخت، دور و غیرقطعی، به‌عنوان یک مسئله کاملاً مهم و قابل ‌توجه در صنعت هوافضا مطرح است. مدل پایش فعلی، با نظارت افراد خبره از طریق نمایش اطلاعات تله‌‌متری به‌کمک یک واسط گرافیکی انجام می‌شود. این رویکرد، علی‌‌رغم نیازمندی به تعداد زیادی افراد خبره، بسیار طاقت‌فرسا و زمانبر است. علاوه بر این، افراد همیشه قادر به تشخیص
وضعیت‌های ناهنجار نیستند. در این مقاله به‌منظور پایش سلامت سیستم، یک چارچوب عیب‌شناسی نظام‌مند، شامل فرآیند داده‌کاوی توصیفی جهت آشکارسازی ناهنجاری ارائه شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل‌های تشخیصی در چارچوب پیشنهادی، حاکی از این است که مدل‌‌های مذکور در ترکیب با مدل پایش فعلی، باعث بهبود امکانات عیب‌شناسی سنتی در تشخیص ناهنجاری می‌‌شوند. همچنین ضمن تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری، می‌‌توانند ایمنی و قابلیت اعتماد را برای عملیات فضایی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها