اثر اختلال‌گر پهن‌باند بر کارایی شکل‌دهی پرتو توزیع‌یافته در شبکه واسطه‌ای

نویسندگان

دانشگاه امام حسین

چکیده

در این مقاله، اثر موقعیت‌‌های مختلف اختلال‌‌گر پهن‌‌باند بر دو شبکه مخابرات واسطه‌‌ای که به‌‌ترتیب دارای یک و r واسط هستند بررسی شده است. در هر دو شبکه، از روش تقویت و ارسال (AF) در انتقال پیام استفاده شده است. واسط، منبع فرستنده و مقصد گیرنده هر کدام یک آنتن دارند. در شبکه نخست، فرستنده سیگنال پیام خود را از طریق یک لینک مستقیم و نیز یک لینک واسط به‌ گیرنده ارسال می‌‌کند. در شبکه دوم، لینک مستقیمی وجود ندارد و ابتدا هر واسط توان خود را بر اساس شرایط کانال خود و واسطه‌‌های دیگر به‌‌صورت بهینه تنظیم کرده و سپس اقدام به ارسال سیگنال دریافتی خود به‌ سمت مقصد می‌‌کند. نتایج شبیه‌‌سازی‌‌ها برای شبکه نخست نشان می‌‌دهند زمانی‌که اختلال‌‌گر در نزدیکی فرستنده باشد، اثر اختلال افزایش یافته و در شبکه دوم، اگر اختلال‌‌گر نزدیک به واسط باشد، کیفیت سرویس‌دهی در گیرنده کاهش می‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها