افزایش دقت سنجش طیف با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته در شبکه‌های ارتباطی رادیو شناختی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده

آشکارساز انرژی وسیله مناسب و ساده‌ای برای سنجش طیف در شبکه‌های رادیو شناختی است و به‌طور گسترده در شبکه‌های مخابرات بی-سیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، عملکرد سنجش طیف با آشکارساز انرژی بهبود‌ یافته بررسی می‌شود. در آشکارساز انرژی بهبود یافته، تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت طیف با محاسبه نرم بهینه از سیگنال دریافتی انجام می‌شود. همچنین به‌منظور کاهش تداخل و بهبود استفاده مجدد از طیف، رابطه‌ سطح آستانه بهینه برای آشکارساز بهبود یافته به‌دست آمده است. در شبکه‌های رادیوشناختی، گذردهی ارسال، عامل بسیار مهمی است که نشان دهنده‌ میزان مؤثر بودن یک شبکه مخابراتی است. نتایج عددی نشان از بهبود میزان گذردهی در صورت استفاده از آشکارساز انرژی بهبود یافته در مقایسه با آشکارساز انرژی رایج است.

کلیدواژه‌ها