تخمین پارامترهای عملیاتی رادار به کمک سیگنال‌های دریافتی در الینت

نویسندگان

دانشگاه امیرکبیر

چکیده

اگر چه تاکنون تحقیقات متعددی در مورد پردازش سیگنال در سامانه الینت مطرح شده ولی کمتر به موضوع مهم استخراج پارامترهای عملیاتی رادار به کمک الینت اشاره شده است. در این مقاله با کمک مفروضات منطقی، الگوریتم‌هایی برای تعیین پارامترهای مختلف رادار، به کمک سیگنال دریافتی در الینت، ارائه شده است. پارامترهای تخمین زده شده شامل پهنای پرتو، بهره و ابعاد آنتن، قدرت تفکیک رادار در راستای فاصله و زاویه، میزان حذف کلاتر، کوچک‌ترین هدف قابل آشکارسازی، بیشترین برد رادار و توان تابشی و مصرفی رادار می‌باشد. سپس با بررسی در مورد چند رادار شناخته شده، نشان داده‌ایم که الگوریتم‌های ارائه شده تقریب به نسبت دقیقی از پارامترهای رادار ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها