بررسی آسیب‌پذیری بدنه شبکه‌های ارتباطی شهرها در برابر حملات هوایی با استفاده از روش IHWP و GIS (منطقه شش تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه با گسترش کالبدی و افزایش تراکم شهرها، وضعیت خطرناکی در صورت بروز حملات هوایی به وقوع می‌پیوندد. حملات هوایی به-همراه عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل منجر به از بین رفتن کارایی شبکه‌های ارتباطی، حجم بالای تلفات انسانی و خسارت‌های مالی می-‌شود. منطقه شش شهر تهران با حدود 220 هزار نفر جمعیت درسال 1385 و 20 کیلومتر مربع مساحت، از مهم‌ترین مناطق شهر تهران به-شمار می‌آید. این محدوده به‌عنوان پایتختی برای پایتخت بوده و از این‌رو ارزیابی آسیب‌پذیری آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش به وسیله شاخص‌های
به‌دست آمده از نظر متخصصان پدافند غیرعامل و براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس در محیط GIS، آسیب‌پذیری بدنه شبکه‌های ارتباطی منطقه شش در مقابل حملات هوایی مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با حرکت از سمت شمال منطقه به جنوب و مرکز، به میزان آسیب‌پذیری خیابان‌ها افزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها