کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی

نویسندگان

1 1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شرق

2 2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

چکیده

چکیده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت عملکرد ترکیبی از گونه های ایجاد شده در ناحیه تخلیه الکتریکی یک لیزر اکسیژن-یداین الکتریکی با افزودن 2He/NO شبیه سازی شده است. واکنشهای ممکن در ناحیه پس از تخلیه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر ترکیب 2He/NO بر حفظ ملکول اکسیژن یکتای ((Δ1)2O) حاصل از واکنش، از طریق حذف اکسیژن اتمی تا رسیدن به ناحیه محیط فعال لیزر مورد ارزیابی قرار گرفته است. غلظت و نرخ شارش بهینه ترکیب افزوده شده برای شرایط خاصی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات، با تغییر سرعت تزریق 2He/NO برای حالتی که شارش 2NO وHe به ترتیب 25/0 و 1/2 میلی مول بر ثانیه در نظر گرفته شده بود، مقدار بهینه حدود m/s 7/0را به دست داد.

کلیدواژه‌ها