بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

چکیده ماسک‌های فیلتردار به‌عنوان تجهیزات متداول برای حفاظت از سیستم تنفسی در برابر سلاح‌های شیمیایی به‌کار می‌روند. به‌خاطر نفوذ بعضی از عوامل شیمیایی بسیار خطرناک از ماسک‌ها، ضروری است تا از سیستم هوای تنفسی محبوس استفاده شود. به‌عبارتی، بازدم انسان باید استفاده شود به‌طوری که نیازی به استفاده از هوای آلوده محیط نباشد. در این مقاله، سیستم جدیدی پیشنهاد و تست شد که با استفاده از این سیستم که شامل سه بخش عمده رطوبت‌گیر و دفع‌کننده بوی بد دهان، سیستم تولید اکسیژن(OGS) و حذف‌کننده COx بود، منجر به تولید ml/min 5/2 از اکسیژن از بازدم انسان گردید. مرحله کلیدی در این سیستم تبدیل CO2 به CO و O2 در OGS است. OGS بر اساس الکترولیز اکسید جامد مناسب (مانند YSZ) کار می‌کند که در دماهای بالا رسانای یون اکسیژن می‌شود. آزمایشات نشان داد که چنین سیستمی به‌طور پایدار ml 300 اکسیژن را حداقل برای 2 ساعت تامین می‌کند.

کلیدواژه‌ها