فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده L-Gel به‌عنوان یک واکنشگر رفع‌آلودگی مؤثر برای عوامل شیمیایی (CW) و عوامل بیولوژیکی (BW) می‌باشد. فرمولاسیون آن شامل محلول آبی اوکسون به‌عنوان عامل ‌اکسنده و کابوسیل به‌عنوان عامل ژل‌کننده است. L-Gel نسبتاً ارزان، غیرسمی، غیرمخرب برای محیط‌زیست، نسبتاً غیرخورنده، دارای سیستم پاشش ساده و به‌دلیل ماهیت تیکسوتروپیک دارای بیشترین زمان تماس است. برای تهیه فرمولاسیون بهینه L-Gel، اجزاء سازنده آن به نسبت‌های مختلف با یکدیگر مخلوط شد و با اندازه‌گیری‌های خواص متفاوت ژل از‌ جمله گرانروی و چگالی، فرمولاسیون بهینه نهایی به‌دست آمد. این فرمولاسیون شامل محلول آبی 1 مولار اوکسون به همراه کابوسیل به میزان 15درصد وزنی بود. مدت زمان هم‌زدن لازم برای تشکیل ژل، 30 دقیقه به‌دست آمد. بعد از این مدت، گرانروی ژل با گذشت زمان در اثر ساکن ماندن افزایش یافت. استفاده از این فرمولاسیون بعد از هم‌زدن و کاهش گرانروی امکان‌پذیر می‌شود. عامل اصلی رفع‌آلودگی L-Gel، اوکسون است که جزء اصلی واکنش‌دهنده آن، پتاسیم ‌پروکسی ‌مونو‌سولفات (KHSO5) می‌باشد. برای بررسی میزان رفع‌آلودگی ترکیبات شبه خردل از روش GC و 1H NMR استفاده شد. متیل‌فنیل‌سولفید (MPS) در واکنش سریع با اوکسون در مدت 3 دقیقه به متیل‌‌فنیل‌‌سولفوکسید و متیل‌ فنیل‌‌سولفون تبدیل شد ولی کلرو‌اتیل‌فنیل‌سولفید (CEPS) واکنش بسیار کندتری با اوکسون داشت و بعد از 2 ساعت به کلرواتیل‌فنیل‌سولفون تبدیل گردید.

کلیدواژه‌ها