طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

چکیده

چکیده در این کار تحقیقاتی به‌منظور طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم به روش طیف‌‌ نورسنجی، معرف‌های رنگ‌زای مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و معرف 2- (5- برمو- 2- پیریدیل‌آزو)- 5- دی‌اتیل‌آمینو فنل (Br-PADAP)، به‌عنوان بهترین معرف انتخاب شد. در ادامه، عوامل مؤثر بر جذب کمپلکس اورانیل- Br-PADAP شامل pH، زمان، اثر عامل پوشاننده‌، دما و غلظت اورانیوم، بررسی و بهینه شدند. با استفاده از نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های فوق، سامانه‌ای برای اندازه‌گیری اورانیوم در آب برای تعیین طیف‌نور‌سنجی اورانیوم به‌صورت میدانی طراحی گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد این سامانه توانایی تشخیص اورانیوم درنمونه آب‌های طبیعی تا حد تشخیص ppm 5/0 را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها