مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده تعدادی از سویه‌های باکتریایی، بیوپلیمری تولید می‌کنند که دارای ساختار و خواص متفاوتی هستند. جهت شناسایی این پلیمر مترشحه از انواع حلال‌های آلی و آبی و نیز حلالیت نسبی آن در حلال‌های قطبی و غیر قطبی استفاده گردید. سپس با استفاده از روش‌های مختلف، حضور قند، لیپید و پروتئین در پلیمر مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش‌های استخراج به روش EDTA، هیدروکسید سدیم و رقیق‌سازی با آب مقطر بخشی از بیوپلیمر به شکل پودر سفیدرنگ در آمدکه بیانگر ماهیت پلی ساکاریدی آن می‌باشد. علاوه بر این، نتیجه آزمایش Molish که حضور قندها و پلی‌ساکاریدها را اثبات می‌کند نیز مثبت بود. از طرفی مثبت بودن آزمایشات Dyer و Bligh نیز نشان‌دهنده حضور لیپید در ساختمان بیوپلیمر بود. بررسی بعدی از حیث حضور یا عدم حضور پروتئین در شبکه بیوپلیمر انجام گرفت. بدین لحاظ ابتداء با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری پروتئین نظیر لوری و برادفورد، حضور پروتئین به اثبات رسید. جهت بررسی بیشتر و نحوه حضور پروتئین‌ها در شبکه بیوپلیمری، از روش‌های الکتروفورز و اسپکترو فتومتری UV-Vis بهره گرفته شد و با استفاده از روش SDS-PAGE و رنگ‌آمیزی ژل با نیترات نقره مشخص شد پروتئین‌های مختلف با وزن مولکولی 66-12 کیلو دالتون در شبکه پلیمری حضور دارند؛ این در حالی است که در ژل Native-PAGE هیچ‌گونه باند پروتئینی ظاهر نشد. نتایج اسپکتروسکپی -Vis Uv نیز وجود جزء پروتئینی را نشان نداد. این نتایج دال برعدم بروز پروتئین‌ها در شبکه پلیمری است و درگیری پروتئین‌ها در درون شبکه را به اثبات می‌رساند که به‌طور کلی، نتایج بیانگر ماهیت چندگانه این پلیمر بود.

کلیدواژه‌ها