نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون مستقل اشیاء تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • آسیب پذیری ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • آنتی‌بادی پلی‌کلونال تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • آنتی‌ژن محافظتی تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • آئروسل آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]

ا

 • اثر داپلر طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • احتمال آژیر غلط تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • احتمال آشکارسازی تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • احراز اصالت مبتنیبر شناسه ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • ارزیابی استتار روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • استتار ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • استخراجسرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • اطمینان از پرس و جو کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • اکسیژن اتمی کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • الکتروریسی تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • الگوریتم UR-SIFT روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • الگوریتم ذوب فلز تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • الگوریتم ژنتیک تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • الگوریتم ژنتیک چند هدفه طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • امنیت طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • امنیت در جریان داده کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • امنیت در جریان داده ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • اندازه‌گیری طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • اندازه‌گیری الکترومغناطیسی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • اندازه‌گیری بیوامپدانسی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • اندازه‌گیری غیرتهاجمی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • انطباق سرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • انعطاف‌پذیری شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • انفجار زیر آب تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]
 • اورانیوم طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • اوکسون فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]

ب

 • بازدم انسان؛ OGS بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • باسیلوس مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • باسیلوس آنتراسیس تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • باکتری مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • برونسپاری سیستم مدیریت جریان داده ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • بیوپلیمر؛ اگزوپلیمر مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]

پ

 • پدافند غیر عامل ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • پدافند غیر عامل طراحی و ارائه الگوی مکانیابی نیروگاه برقآبی با رویکرد پدافند غیرعامل در GIS با بهره گیری از TOPSIS : مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 315-324]
 • پراکنده سازی تسهیلات ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • پیشرانه؛ ناتوان‌کننده آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • پلی ساکارید مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]

ت

 • تحلیل پوششی داده ها ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • تحلیل مکانی ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • تخمین کانال تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • تناظریابی الگو روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • توافق کلید گروهی ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • توانمندی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • تولید اکسیژن بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]

ج

چ

 • چابکی سازمانی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • چگالی داده راهنما تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]

ح

 • حفاظت تنفسی بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]

خ

 • خط سیر تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]

د

 • درختاهدافسازمانی استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • دفاع شیمیایی بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • دودمان سلولی NIH-3T3 بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]

ر

 • رادار تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • رادار بای استاتیک طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • رادار مولتی استاتیک طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • ردگیری تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • رزین کلرو آمین تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • رفتار فازی آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • رفع‌آلودگی تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • رفع آلودگی کننده تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]

ز

 • زلزله ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • زمان شناسایی ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • زوج‌سازی ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]

ژ

 • ژن صناعی بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]

س

 • ساختار درخت ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • سامانه ‌قابل حمل طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • سرویس‌هاینامزد استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • سیستم مدیریت جریان داده کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • سنجش از دور روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • سووفلوران بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]
 • سووکلران بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]

ش

 • شیء استتار شده ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • شیء جاعل تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • شبکه ارتباطی ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • شبکه عصبی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • شبیه‌سازی اجزاء محدود تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]
 • شبه عامل خردل تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • شبه عوامل خردل فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • شناساییسرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]

ص

 • صحت سنجی تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]

ط

 • طرح استتاری ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • طیف‌ نور‌سنجی طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]

ع

 • عوامل جنگ شیمیایی فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]

ف

 • فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • فیلتر وینر تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • فلوئوریناسیون بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]

ک

 • کابوسیل؛ رفع‌آلودگی فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • کارآمدی طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • کیت آشکارساز طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • کد فلو‌‌ئنت‌ کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • کشف تغییرات کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • کلید واژه- مسیریابی ارائه یک روش مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده ازتکنیکهای هوش مصنوعی توزیع شده [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]
 • کلیدواژه‌ها: L-Gel فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • کلیدواژه‌ها:شبکه‌های عصبی تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • کلر فعال تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • کلرواتیل‌فنیل‌سولفید فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]

ل

م

 • مایعات یونی بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]
 • مانور تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • مبادله گر کاتیونی تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • متیل‌فنیل‌سولفید فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • محاسبات تقاطعی ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • محیط استتاری ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • محفظه ی تست تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]
 • مدتومیدین هیدروکلراید آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • معماریسرویس‌گرا استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • موج آسمانیHF تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • مودم OFDM تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • مولکول اکسیژن یکتا(برانگیخته) کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ن

 • نانو الیاف پلیمری تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • نیروگاه‌های برقآبی طراحی و ارائه الگوی مکانیابی نیروگاه برقآبی با رویکرد پدافند غیرعامل در GIS با بهره گیری از TOPSIS : مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 315-324]
 • نظریه آشوب طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • نگاشت‏ بیکر طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • نگاشت هنون طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]

و

 • وارونی جمعیت کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ه

 • هوشبر استنشاقی بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]
 • هوش تجمعی ارائه یک روش مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده ازتکنیکهای هوش مصنوعی توزیع شده [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]

ی

 • یادگیری تقویتی ارائه یک روش مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده ازتکنیکهای هوش مصنوعی توزیع شده [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]