نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • آباکوس بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • آب اوزنیزه بررسی اثر ضد میکروبی آب ازونیزه جهت رفع آلودگی محیطی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 285-291]
 • آب شرب طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • آتش سوزی بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • آرایه فازی تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • آرایه میکروفنی موقعیت‌یابی منبع صوت در آرایه میکروفنی با استفاده از روش مثلثاتی جایگزین روش معادلات هیپربولیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-144]
 • آزمایش مغزه استفاده از شبکه عصبی GMDH تعمیم‌یافته برای پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن به کمک روش مغزه‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 405-414]
 • آزمون فازینگ ارائه روشی هوشمند برای تولید داده آزمون به‌منظور کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 307-322]
 • آزمونگر آشکارساز چهار قسمتی بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-140]
 • آزمون مستقل اشیاء تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • آسیب بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • آسیب بتن بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • آسیبپذیری ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • آسیب پذیری ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • آسیب پذیری ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • آسیب‌پذیری بررسی آسیب‌پذیری بدنه شبکه‌های ارتباطی شهرها در برابر حملات هوایی با استفاده از روش IHWP و GIS (منطقه شش تهران) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 295-303]
 • آسیب‌پذیری توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-59]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • آسیب پذیری شهری ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 127-137]
 • آسیب‌شناسی مقدمه‌ای بر روش آمایش اسکان موقت(نمونه موردی: بحران زلزله در تهران) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-75]
 • آسیب فشاری و کششی تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • آستانه ی محدودکنندگی محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • آستانه هَریس تعیین سطح‌ امنیت تصویر پوشانه نهان‌نگاری مبتنی بر منطق فازی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 213-221]
 • آستیگماتیسم شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • آشیانه هواگرد ارزیابی رفتار آشیانه‎های بتنی نیم استوانه‎ای تحت اثر بارهای ناشی از انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 71-84]
 • آشکارساز ساخت آشکارساز کیفی محلول حاوی یون های اورانیوم و ارزیابی کمی نتایج به روش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-78]
 • آشکارسازی پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 9-16]
 • آشکارسازی پایش اورانیوم (VI) در نمونه‌های آبی پس از پیش تغلیظ با سیلیکای نانومتخلخل اصلاح شده و واکنش رنگی با Br-PADAP [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]
 • آشکارساز NaI(Tl) اندازه‌گیری معادل دز محیطی با استفاده از روش طیف- دزیمتر در آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 243-250]
 • آشکارساز انرژی بهبود یافته افزایش دقت سنجش طیف با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته در شبکه‌های ارتباطی رادیو شناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-21]
 • آشکارسازی تغییرات تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 319-334]
 • آشکارساز چهار قسمتی بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-140]
 • آشکارسازی ناهنجاری ارائه یک مدل داده کاوی جهت آشکارسازی ناهنجاری درپرتاب ماهواره [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • آشکارساز هسته‌ای سنتز پوپوپ، سوسوزن مورد استفاده در آشکارسازهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 5-11]
 • آفست فرکانسی تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • آکوستیک روشی جدید برای محاسبه پارامترهای قدرت هدف از اجزاء تشکیل دهنده بدن غواص [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 265-270]
 • آلایش نیمه‌هادی طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه‌‌هادی فوتو-بتاولتائیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-257]
 • آلودگی آب بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]
 • آلومینیوم تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • آمادگی نظامی طراحی سیستم خبره پیش‌بینی میزان آمادگی رزمندگان جهت انجام مأموریت نظامی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 279-292]
 • آمایش سرزمین مقدمه‌ای بر روش آمایش اسکان موقت(نمونه موردی: بحران زلزله در تهران) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-75]
 • آنالیز اجزامحدود بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • آنالیز اقتصادی آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 379-392]
 • آنالیز حساسیت بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • آنالیز عددی بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • آنالیز ویدیو خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • آنتی‌بادی پردازش سطحی بسترهای سلولز و PVDF برای تثبیت آنتی‌بادی، بمنظور استفاده از آن‌ها در سیستم‌های تشخیصی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]
 • آنتی‌بادی پلی‌کلونال تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • آنتروپی تصویر طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • آنتی‌ژن محافظتی تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • آنتن تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • آنتن با قابلیت سوئیچ آنتن شکاف حلقوی تکه‌ای با قابلیت سوئیچ فرکانس برای مقابله با اختلال [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 341-349]
 • آنتن شبه ‏اپتیک طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]
 • آنتن شکاف حلقوی آنتن شکاف حلقوی تکه‌ای با قابلیت سوئیچ فرکانس برای مقابله با اختلال [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 341-349]
 • آنتن هوشمند طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]
 • آنتن هوشمند کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • آندولاتور با قطبش متغیر تحلیل تابش گسیل شده از آندولاتورهای با قطبش متغیر [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 121-125]
 • آئروسل آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • آئروسل شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 211-218]

ا

 • ابر مهاربند کمانش ناپذیر چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • اپتیک اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 477-485]
 • اپتیک غیر خطی کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یک‌بعدی با استفاده از ویژگی غیرخطی لایه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-175]
 • اتصال صفحه انتهایی پیچی بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-101]
 • اتصال ضربدری خازنی طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم‌نویز جدید با دو سلف‌فعال برای رادیوشناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]
 • اتوداین بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • اتوداین بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-111]
 • اتوماتای سلولی یادگیر طراحی و پیاده سازی موتور دگردیسی بدافزارها با رویکرد ارزیابی کارایی روش‌های شناسایی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 145-155]
 • اتوماتای سلولی برگشت پذیر یک روش ترکیبی جدید برای رمزنگاری تصویر با اتوماتای سلولی ترکیبی و برگشت پذیر [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 257-267]
 • اتوماتای سلولی ترکیبی یک روش ترکیبی جدید برای رمزنگاری تصویر با اتوماتای سلولی ترکیبی و برگشت پذیر [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 257-267]
 • اثرات بیولوژیکی تأثیر پرتو مایکروویو بر روی رشد سلول‌های زنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-52]
 • اثر داپلر طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • اثر ضد میکروبی بررسی اثر ضد میکروبی آب ازونیزه جهت رفع آلودگی محیطی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 285-291]
 • اثر عدسی کر شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • اجزا محدود بررسی میدانی رفتار درون صفحه دیوار آجری تحت اثر انفجار زیرسطحی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-242]
 • اجوان مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 87-92]
 • احتمال آژیر غلط تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • احتمال آشکارسازی تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • احتمال جلوگیری از حمله ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 387-398]
 • احتمال حمله موفقیت‌آمیز ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • احتمال موفقیت‌آمیز بودن حمله ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 387-398]
 • احتمال وقوع تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • احراز اصالت مبتنیبر شناسه ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • احراز هویت بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • اختلاف‌زمان ورود سیگنال بررسی حساسیت روش‌های زمانی نسبت به نویز در موقعیت‌یابی زمینی با توزیع طبیعی و غیرطبیعی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 361-371]
 • اختلال سلسله‌وار رویکردهای مدل‌سازی سیستم‌های زیرساخت دارای وابستگی متقابل از منظر تاب‌آوری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 293-306]
 • اختلال‌‌گر پهن‌باند اثر اختلال‌گر پهن‌باند بر کارایی شکل‌دهی پرتو توزیع‌یافته در شبکه واسطه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • ادوات FACTS جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 219-229]
 • ارتفاع موج ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • ارزیابی آسیب‌پذیری الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با استفاده از تلفیق روش فازی و رمکپ [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 285-292]
 • ارزیابی استتار روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • ارزیابی استتار ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • ارزیابی امنیت ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • ارزیابی امنیت ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • ارزیابی امنیت الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • ارزیابی پایایی مدلسازی پایایی توان الکتریکی یک قطب انرژی در شرایط بحرانی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 277-285]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • ارزیابی ریسک ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • ارزیابی ساختاری-محتوایی خوشه‌بندی محتوایی-ساختاری گراف و معیاری جدید جهت ارزیابی آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 201-210]
 • ارزش بار ازدست‌رفته تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • ارزش‌گذاری دارایی‌ها ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • اروپیوم تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-127]
 • ازن بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]
 • اسپار کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • استاندارد EPC C1 G2 شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • استاندارد رمزگذاری داده ساده شده شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES با استفاده از الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-210]
 • استتار ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • استتار کاهش سطح مقطع راداری از طریق بررسی نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای ساده شده [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 249-258]
 • استتار اپتیکی طراحی ساختار های چندلایه ای رنگ دانه ها برای پوشش های استتار اپتیکی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • استتار حرارتی شبیه سازی عددی و تحلیل مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای شیاردار جهت استتار حرارتی سازه‌های مدفون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]
 • استتار فریب ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 239-246]
 • استحکامات و سازه‌های امن طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • استخراج خوشه یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • استخراجسرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • استخراج ویژگی استخراج ویژگی از بالگرد با استفاده از پالس های بازگشتی در حوزه زمان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 219-229]
 • استخراج ویژگی بهبود تشخیص ساختمان‌ها در تصاویر ماهواره‌ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 231-242]
 • استخراج ویژگی ارائه الگوریتم جدید مبتنی بر مدل مخلوط گوسی با استفاده از ویژگی‌های ضرایب کپسترال نرمالیزه شده توانِ بر مبنای فیلتر کاکلی در سیستم تصدیق هویت گوینده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 441-448]
 • استراتژی مدیریت توان به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • ایستگاه مترو بررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش‌رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیوار [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 369-378]
 • استیل کولین استراز نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو لوله‌های‌کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 271-277]
 • اسکادا سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • اسکان موقت مقدمه‌ای بر روش آمایش اسکان موقت(نمونه موردی: بحران زلزله در تهران) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-75]
 • اسیلاتور ساخت شبیه‌ساز پتانسیل عمل سلول عصبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-24]
 • اسنو وایت شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 211-218]
 • اشتراک گذاری بار کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • اشتراک گذاری بار تامین انرژی نواحی حساس به عنوان میکروگرید مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سیستم قدرت [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-95]
 • اشرشیا کلی بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • اصل Rao–Blackwellization فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • اصول استتار ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • اصول پدافند غیرعامل انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • اطلاعات دوخطی برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • اطمینان از پرس و جو کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • اعتبارسنجی مدل مدیریت اعتماد جدید مبتنی بر روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در محیط وب سرویس ها [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 181-192]
 • اعتماد یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • افزایش چگالی توان طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • افزایش قابلیت اطمینان طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • اقدامات مقابله ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 239-246]
 • اکسیژن اتمی کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • اکسیژن اتمی شبیه سازی و تحلیل گونه های ناحیه تخلیه الکتریکی و محاسبه بهره مولکول اکسیژن یکتا در لیزرهای ید- اکسیژن الکتریکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 71-76]
 • الاستومر سنتز و بررسی خواص مکانیکی الاستومر قابل ریخته‌گری پلی‌اوره برای کاربردهای ضد انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 467-475]
 • البسه نظامی یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]
 • الزامات شبکه تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از الگوریتم کنترلی ردیابی انعطاف‌پذیر توان، به منظور ارتقاء شاخص‌های پدافندی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 419-429]
 • القای موج بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-60]
 • الکترود کربن شیشه‌ای اندازه‌گیری تیوپنتال در محیط آبی با استفاده از خواصالکتروکاتالیزوری کتکول [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 179-185]
 • الکتروریسی تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • الکتروریسی تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 243-248]
 • الگوی بارگذاری توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • الگوریتم EM بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • الگوریتم Jenks natural breaks بازشناسی کور کدهای بلوکی در حضور نویز بالا با استفاده از روش‌های آماری [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 373-381]
 • الگوریتم K-means بازشناسی کور کدهای بلوکی در حضور نویز بالا با استفاده از روش‌های آماری [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 373-381]
 • الگوریتم PageRank پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-466]
 • الگوریتم PSO طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • الگوریتم RDA بررسی الگوریتم برد-داپلر در رادارهای تصویربردار روزنه مصنوعی با شکل موج OFDM [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 275-284]
 • الگوریتم UR-SIFT روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • الگوریتم اجتماع ذرات یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 297-306]
 • الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES با استفاده از الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-210]
 • الگوریتم بازار بورس بررسی تلفات شبکه و هزینه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه و الگوریتم بازار بورس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 251-265]
 • الگوریتم بلکلی اکتشاف سازه‌های مدفون با روش‌های سیگنال تحلیلی-اویلر و بلکلی بر پایه داده‌های جاذبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • الگوریتم بهینه‌سازی آموزش-یادگیری بهبود عملکرد روش نهان‌نگاری تطبیقی از طریق انتخاب هوشمندانه کلیدهای جاسازی با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]
 • الگوریتم بهینه سازی سیستم صفحات شیب دار چندهدفه طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 301-311]
 • الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ (WOA) توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 143-158]
 • الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده مدل ترکیبی مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی با ملاحظه پدافند عامل و غیر‌عامل. [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 187-197]
 • الگوریتم تجمع ذرات آشوبی مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 487-504]
 • الگوریتم جنگل تصادفی ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 287-296]
 • الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • الگوریتم ذوب فلز تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • الگوریتم رقابت استعماری انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • الگوریتم ژنتیک تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه زره سرامیک-کامپوزیت در برابر ضربه بالستیکی پرتابه به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 287-294]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی روشی برای تشخیص و دسته‌بندی خودکار نوع مدولاسیون‌های دیجیتال برپایه‌ خوشه‌بندی هوشمند [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 329-337]
 • الگوریتم ژنتیک یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 191-200]
 • الگوریتم ژنتیک تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از شبکه عصبی GMDH تعمیم‌یافته برای پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن به کمک روش مغزه‌گیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 405-414]
 • الگوریتم ژنتیک بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 449-459]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 487-504]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 287-296]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • الگوریتم ژنتیک بهبود عملکرد روش نهان‌نگاری تطبیقی از طریق انتخاب هوشمندانه کلیدهای جاسازی با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]
 • الگوریتم ژنتیک چند هدفه طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • الگوریتم ژنتیک دوهدفه مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • الگوریتم ژنتیک غیر مغلوب ارائه یک روش کاربردی در طرح ریزی و مکان یابی منابع تولید پراکنده بر مبنای الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 181-190]
 • الگوریتم ژنتیک غیر مغلوب بررسی تلفات شبکه و هزینه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه و الگوریتم بازار بورس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 251-265]
 • الگوریتم های جست و جوگرایانه ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • الگوریتم های هوشمند جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 219-229]
 • المان تشعشعی تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • امضای بدافزار طراحی و پیاده سازی موتور دگردیسی بدافزارها با رویکرد ارزیابی کارایی روش‌های شناسایی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 145-155]
 • امنیت طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • امنیت یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • امنیت یک روش ترکیبی جدید برای رمزنگاری تصویر با اتوماتای سلولی ترکیبی و برگشت پذیر [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 257-267]
 • امنیت شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • امنیت ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 235-241]
 • امنیت طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • امنیت ارائه یک چارچوب دفاعی جدید در برابر حملات منع سرویس توزیع‌شده با استفاده از شبکه نرم‌افزار محور [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 273-284]
 • امنیت SIP مهندسی مجموعه ویژگی برای تشخیص حملات سیل‌آسا در VoIP مبتنی بر SIP [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]
 • امنیت اطلاعات ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • امنیت انرژی تحلیل رویکرد تأمین انرژی مشترکین در بازار خرده‌فروشی برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار با هدف افزایش امنیت انرژی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • امنیت انرژی سایت‌های دفاعی انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • امنیت بنادر الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با استفاده از تلفیق روش فازی و رمکپ [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 285-292]
 • امنیت در جریان داده کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • امنیت در جریان داده ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • امنیت سایبری (تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-119]
 • امنیت شبکه یک روش کارآمد جهت مقابله با حمله بارکشی رایگان درشبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 211-219]
 • امنیت شبکه‌ی برق بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]
 • امنیت شبکه قدرت ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]
 • امنیت مقید مشارکت واحدها(SCUC) برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • ایمن سازی ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-121]
 • ایمن‌سازی ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 167-179]
 • امواج تصادفی ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • امواج ضربه‌ای شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • امواج مایکروویو تأثیر پرتو مایکروویو بر روی رشد سلول‌های زنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-52]
 • انتخاب آنتن توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • انتخاب طبقه بند طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 301-311]
 • انتخاب واژه نامه خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • انتخاب ویژگی یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 191-200]
 • انتخاب ویژگی سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از ترکیب گسسته‎سازی و انتخاب ویژگی‎های مهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 251-263]
 • انتقال دانش انتقال دانش در محیط سیار با رویکرد پدافند غیرعامل برای پیش‌بینی ترافیک جاده‌ای [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 277-286]
 • انتقال مختصات کاهش سطح مقطع راداری از طریق بررسی نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای ساده شده [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 249-258]
 • انتقال واکسن سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به‌عنوان حامل واکسن و دارو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 203-210]
 • انحراف از جوشش هسته‌ای انحراف از جوشش هسته‌ای (DNBR) در شرایط کاهش جریان "خنک‌کننده قلب راکتور VVER1000" [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 131-141]
 • اندازه ذرات بررسی تاثیر pH فرایند سل - ژل بر مشخصه‌های فیزیکی، مغناطیسی و جذب امواج ماکروویو نانوساختارهای هگزافریت باریم [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 313-320]
 • اندازه‌گام ارائه یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-58]
 • اندازه‌گیری طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • اندازهگیری افزون یک روش جدید مکانیابی PMU همراه با مشاهدهپذیری بهبودیافته بهمنظور مدیریت انرژی الکتریکی در شرایط بحرانی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 255-263]
 • اندازه‌گیری الکترومغناطیسی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • اندازه‌گیری بیوامپدانسی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • اندازهگیر پخش بار یک روش جدید مکانیابی PMU همراه با مشاهدهپذیری بهبودیافته بهمنظور مدیریت انرژی الکتریکی در شرایط بحرانی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 255-263]
 • اندازه‌گیری غیرتهاجمی گلوکز جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 285-294]
 • اندرکنش آب و سازه مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • اندرکنش خاک و سازه مدل سازی عددی انفجار در خاک و پاسخ سازه های مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 325-336]
 • انرژی تأمین نشده ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • انرژی تأمین نشده تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • انرژی جنبشی کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • انطباق سرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • انعطاف‌پذیری شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • انفجار بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-101]
 • انفجار ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 109-114]
 • انفجار تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 199-209]
 • انفجار شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • انفجار مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • انفجار توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • انفجار تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • انفجار عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • انفجار ارزیابی رفتار سازه‌های زیرزمینی تحت بار انفجار بر مبنای سرعت بیشینه ذرات [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • انفجار ارزیابی رفتار آشیانه‎های بتنی نیم استوانه‎ای تحت اثر بارهای ناشی از انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 71-84]
 • انفجار مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-169]
 • انفجار بررسی مصالح و مقایسه روش‌های اجرایی در ساخت سازه‌های مدفون بتنی در معرض انفجار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • انفجار بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • انفجار بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • انفجار بررسی رفتار دیوار مقاوم‌شده به‌وسیله مهارگذاری در برابر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 433-441]
 • انفجار شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 205-210]
 • انفجار بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • انفجار تعیین طول بهینه موجگیر و تحلیل درب ضد انفجار فولادی در تونل دارای موجگیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 231-242]
 • انفجار حوزه نزدیک بررسی میدانی رفتار درون صفحه دیوار آجری تحت اثر انفجار زیرسطحی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-242]
 • انفجار در آب مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-169]
 • انفجار در خاک مدل سازی عددی انفجار در خاک و پاسخ سازه های مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 325-336]
 • انفجار زیر آب تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]
 • انفجار زیر آب مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • انفجار زیرسطحی بررسی میدانی رفتار درون صفحه دیوار آجری تحت اثر انفجار زیرسطحی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-242]
 • انفجارسطحی بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • انفجار سطحی بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • انفجار سطحی بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-111]
 • انفجار سطحی ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-121]
 • انفجار لوله‌های مدفون بررسی عددی تأثیر پدیده انفجار بر لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 221-232]
 • انفجار محبوس بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-100]
 • اهداف تداخلی پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 9-16]
 • اهداف زمینی برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • اهداف گسترده استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 265-274]
 • اهداف گسترده ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 307-317]
 • اهمیت راه توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-59]
 • اورانیوم طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • اورانیوم ساخت آشکارساز کیفی محلول حاوی یون های اورانیوم و ارزیابی کمی نتایج به روش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-78]
 • اورانیوم(VI) پایش اورانیوم (VI) در نمونه‌های آبی پس از پیش تغلیظ با سیلیکای نانومتخلخل اصلاح شده و واکنش رنگی با Br-PADAP [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]
 • اوکسون فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • اویلر شناسایی و مکان یابی اهداف و تاسیسات زیرزمینی بر پایه داده های مغناطیس سنجی با استفاده از روش های سیگنال تحلیلی، اویلر و وارون سازی سه بعدی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 359-368]

ب

 • باتری تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • باتری فوتو-بتاولتائیک طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه‌‌هادی فوتو-بتاولتائیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-257]
 • بار انفجار ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 167-179]
 • بار انفجار ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 201-212]
 • بار انفجار تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 349-359]
 • بار انفجار تأثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی غیرخطی هسته ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • بار انفجار شبیه‌سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 211-219]
 • بار انفجار چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • بار انفجار بررسی رفتار میراگر اصطکاکی در مهاربندهای ضربدری در برابر نیروی انفجار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 357-367]
 • بار انفجار تعیین محدوده تاثیر و فاصله ایمن از دیوار میخ‌کوبی تحت بار انفجار سطحی و زیر سطحی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 375-388]
 • بار انفجاری کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • بار انفجار مدفون شبیه‌سازی و محاسبه فشار انفجار مدفون در خاک‌های ماسه‌ای و ارائه روابط فشار با روش RSM [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 265-272]
 • بار زدایی فرکانسی بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 243-250]
 • بارزدایی هوشمند کنترل فرکانس ریز شبکه با بارزدایی و باردهی هوشمند بی درنگ، در حضور توربین بادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 159-166]
 • بار ضربه ای سنتز و بررسی خواص مکانیکی الاستومر قابل ریخته‌گری پلی‌اوره برای کاربردهای ضد انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 467-475]
 • بارگذاری انفجار مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 259-267]
 • بارگذاری انفجار نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • بارگذاری انفجار بررسی تأثیر شکل هندسی مقطع تونل در عملکرد لایه نگهدارنده تحت اثر بارگذاری انفجار خارجی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]
 • بارگذاری انفجار تاثیر فاصله بین شمع ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 393-404]
 • بارگذاری انفجار بررسی رفتار شالوده های نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 415-428]
 • بارگذاری انفجاری مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • بارگذاری انفجاری مقایسه رفتار مستهلک کننده های له شونده و شکننده در کاهش اثر بارگذاری انفجاری بر سازه ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 193-199]
 • بارگذاری انفجاری تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]
 • بارگذاری انفجاری بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-100]
 • بارگذاری انفجاری حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-196]
 • بارگذاری انفجاری بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • بار‌گذاری انفجاری ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب سیمان بر مقاومت فضاهای زیرزمینی در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-49]
 • بارگذاری دینامیکی ارزیابی رفتار آشیانه‎های بتنی نیم استوانه‎ای تحت اثر بارهای ناشی از انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 71-84]
 • بارهای انفجاری ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • بارهای انفجاری آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 379-392]
 • بارهای پالسی استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • بازیابی از حادثه ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • بازآرایی تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • بازتابندگی طیفی طراحی ساختار های چندلایه ای رنگ دانه ها برای پوشش های استتار اپتیکی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • بازتابنده تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]
 • بازی چند‌هدفی جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • بازدم انسان؛ OGS بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • بازی دوماتریسی روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • بازشناسی کور بازشناسی کور کدهای بلوکی در حضور نویز بالا با استفاده از روش‌های آماری [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 373-381]
 • بازشو بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-100]
 • بازی مجموع صفر فازی جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • بازی‌های دیفرانسیلی بازی‌های دیفرانسیلی دفاع هوایی با محدودیت‌های هواپیما و شعاع انهدام نا صفر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 23-35]
 • باسیلوس مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • باسیلوس آنتراسیس تولید آنتی بادی پلی‌کلونال علیه ناحیه 4 آنتی‌ژن محافظت‌کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • باکتری مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • بالانس SINR توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • بالگرد استخراج ویژگی از بالگرد با استفاده از پالس های بازگشتی در حوزه زمان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 219-229]
 • باند باریک و پهن باند آنتن شکاف حلقوی تکه‌ای با قابلیت سوئیچ فرکانس برای مقابله با اختلال [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 341-349]
 • بتن بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • بتن اَبَر‌توان‌مند بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • بتن ‌الیافی بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • بتن با مقاومت بالا بررسی عملکرد ضربه ای بتن با مقاومت بالا و بتن فوق توانمند الیافی تحت برخورد پرتابه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-348]
 • بتن پیش‌تنیده بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • بتن غیر مؤثر بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • بتن فوق توانمند الیافی بررسی آزمایشگاهی خصوصیات حرارتی بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 297-305]
 • بتن فوق توانمند الیافی بررسی عملکرد ضربه ای بتن با مقاومت بالا و بتن فوق توانمند الیافی تحت برخورد پرتابه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-348]
 • بتن مسلح با الیاف بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • بی حس‌کننده‌ها بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت، دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-32]
 • بخش جلویی گیرنده طراحی بخش جلویی گیرنده پهن‌باند کم‌توان با استفاده از فیلترهای فعال و غیرفعال چندمسیره [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]
 • بدافزار یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • بدافزار دگردیس طراحی و پیاده سازی موتور دگردیسی بدافزارها با رویکرد ارزیابی کارایی روش‌های شناسایی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 145-155]
 • برآورد امکان پایش برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • برخورد تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • برخورد ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 373-386]
 • بردار اندازه‌گیری ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • بررسی پارامتریک ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 373-386]
 • بررسی تجربی کنترل جریان مافوق صوت عبوری از دو مدل نوک پخ و نوک تیز با استفاده از پرتو لیزر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 397-408]
 • برش کمینه حفاظت از خطوط ارتباطی در برابر عملیات تخریبی با استفاده از ممانعت برش کمینه پویا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-215]
 • برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • برنامه‌ریزی توسعه ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • برنامه‌ریزی توسعه خطوط تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • برنامه ریزی حرکت روبات های چندگانه برنامه ریزی عملیات پویش و مین یابی برای چند روبات در محیط های ناشناخته [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-71]
 • برنامه‌ریزی خطی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • برنامه‌ریزی درجه دوم روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • برنامه ریزی عدد صحیح مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 487-504]
 • برنامه‌ریزی مشارکت پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • برنامه ریزی مشارکت نیروگاهه اعمال رویکرد دفاعی در برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌ها و ارائه مدل احتمالی نوین دسترس ناپذیری آن‌ها [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 231-246]
 • برنامه نویسی فرترن مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-169]
 • برنامه‌های کاربردی تحت وب (تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-119]
 • برنامه‌های مخرب ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 235-241]
 • برونسپاری سیستم مدیریت جریان داده ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • بیرون‌کشی الیاف اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22 [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 303-311]
 • بسامد گام گفتار یک روش سریع برای تقطیع گفتار گویندگان بر اساس بسامد گام گفتار (RPSS) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 29-38]
 • بستر پردازش سطحی بسترهای سلولز و PVDF برای تثبیت آنتی‌بادی، بمنظور استفاده از آن‌ها در سیستم‌های تشخیصی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]
 • بیش فشار بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]
 • بیشینه سرعت ذره‌ای ارزیابی رفتار سازه‌های زیرزمینی تحت بار انفجار بر مبنای سرعت بیشینه ذرات [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • بلور فوتونی طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص دی‌ان‌ای [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 451-463]
 • بلورهای فوتونیکی کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یک‌بعدی با استفاده از ویژگی غیرخطی لایه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-175]
 • بمب GBU-28 ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 373-386]
 • بمباران الکترومغناطیسی الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]
 • بمب گرافیتی ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • بمب گرافیتی ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 361-372]
 • بمب گرافیتی کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • بمب گرافیتی یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 403-414]
 • بمب‌های عمل نکرده‏ شبیه سازی عددی مسیر حرکت بمب برای تخمین عمق نفوذ بمبهای عمل نکرده ضمن مطالعه موردی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 247-256]
 • بیم‌سوئیچ شده طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]
 • بی‎هنجاری گرانی شناسایی سازه‎های مدفون زیرزمینی با استفاده از شبیه‎سازی داده‌‎های ثقل‎سنجی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-94]
 • بی‌هنجاری‌های مغناطیسی زیرسطحی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]
 • بهینه یابی فاصله بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • بهینه سازی ارائه یک روش کاربردی در طرح ریزی و مکان یابی منابع تولید پراکنده بر مبنای الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 181-190]
 • بهینه سازی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • بهینه‌سازی طراحی بهینه زره سرامیک-کامپوزیت در برابر ضربه بالستیکی پرتابه به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 287-294]
 • بهینه‌سازی بررسی تلفات شبکه و هزینه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه و الگوریتم بازار بورس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 251-265]
 • بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروهای آشفته طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • بهینه سازی بیان بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]
 • بهینه‌سازی چندهدفه مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]
 • بیوپلیمر؛ اگزوپلیمر مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • بوتولیسم مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 87-92]
 • بیومتریک عنبیه بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]

پ

 • پی عملکرد سیستم صفحه و پایه فولادی و کاربرد آن در پی‌های سریع الاحداث [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 443-453]
 • پایداری الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]
 • پایداری شبکه قدرت ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 361-372]
 • پایداری فرکانس بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 243-250]
 • پایداری گذرا بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • پیاده‌سازی سخت‌افزاری پیاده‌سازی سخت‌افزاری یک پردازنده رمزنگاری خم بیضوی کارآمد در میدان GF(2163) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 199-211]
 • پارامتر تفکیک گر پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 9-16]
 • پارامترهای الکترومغناطیسی سنتز نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/آهن– نیکل به روش همرسوبی به عنوان نانوساختار جاذب رادار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-66]
 • پارامترهای عملیاتی رادار تخمین پارامترهای عملیاتی رادار به کمک سیگنال‌های دریافتی در الینت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 339-347]
 • پارچه کربن آستردار بررسی مقایسهای فیلترهای جاذب آلاینده های سمی بر پایه فوم پلی اورتان آغشته به کربن فعال یا پارچه کربنی آستردار [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 269-275]
 • پاسخ دینامیکی غیرخطی تأثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی غیرخطی هسته ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • پاسخگویی بار تحلیل رویکرد تأمین انرژی مشترکین در بازار خرده‌فروشی برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار با هدف افزایش امنیت انرژی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • پایش سلامت ماهواره‌بر ارائه یک مدل داده کاوی جهت آشکارسازی ناهنجاری درپرتاب ماهواره [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • پایش فعال کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • پایگاه مرزی طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 243-250]
 • پایگاه مرزی طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • پایل شبیه‌سازی و اندازه‌گیری پارامتر نسبت کادمیوم در پایل پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 321-328]
 • پالایش دسترسی به وب تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-44]
 • پالس مجازی مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • پیام‌های سیگنالینگی واسط هوایی مکان یابی پسیو کاربر موبایل مبتنی بر سیگنالینگ واسط هوایی در شبکه های سلولی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 259-265]
 • پانل ساندویچی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • پتانسیل عمل ساخت شبیه‌ساز پتانسیل عمل سلول عصبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-24]
 • پترن جهتی کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • پیچیدگی کم روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 305-313]
 • پخش آلودگی مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • پخش بار بهینه اصلاح‌شده انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • پخش بار فازی ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • پخش توان AC برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • پدافند زیستی ارزیابی اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش آلودگی به سالمونلا در لاشه طیور کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 195-202]
 • پدافند سامانه‌های قدرت نوین تحلیل رویکرد تأمین انرژی مشترکین در بازار خرده‌فروشی برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار با هدف افزایش امنیت انرژی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • پدافند شیمیایی شبیه سازی تعیین شعاع آلودگی هیدروژن سیانید و ارزیابی پیامدهای ناشی از آن برای چند سناریوی مختلف در شرایط جوی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-193]
 • پدافند عامل و غیرعامل مدل ترکیبی مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی با ملاحظه پدافند عامل و غیر‌عامل. [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 187-197]
 • پدافند غیرعامل تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 127-137]
 • پدافند غیرعامل مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • پدافند غیرعامل ارائه الگوریتمی نوین به‌منظور بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 231-241]
 • پدافند غیرعامل طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • پدافند غیرعامل بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-101]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 109-114]
 • پدافند غیرعامل کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 125-136]
 • پدافند غیرعامل تأثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 157-166]
 • پدافند غیرعامل ارائه‌ رویکردی نوین در مکان‌یابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ برق به‌روش ترکیبی EAHP با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • پدافند غیرعامل ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • پدافند غیرعامل استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 265-274]
 • پدافند غیرعامل ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 361-372]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی فرودگاهی حاوی گوگرد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 119-126]
 • پدافند غیرعامل بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 89-100]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی کمی میزان خطرپذیری شبکه تأمین انرژی الکتریکی شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات گوناگون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 267-277]
 • پدافند غیرعامل افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 419-432]
 • پدافند غیرعامل پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • پدافند غیرعامل کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • پدافند غیرعامل طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • پدافند غیرعامل ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • پدافند غیرعامل تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • پدافند غیرعامل ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 307-317]
 • پدافند غیر عامل ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • پدافند غیر عامل طراحی و ارائه الگوی مکانیابی نیروگاه برقآبی با رویکرد پدافند غیرعامل در GIS با بهره گیری از TOPSIS : مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 315-324]
 • پدافند غیر عامل ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی یک بندر فرضی با ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 223-230]
 • پدافند غیر عامل کنترل فرکانس ریز شبکه با بارزدایی و باردهی هوشمند بی درنگ، در حضور توربین بادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 159-166]
 • پدافند غیر عامل اعمال رویکرد دفاعی در برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌ها و ارائه مدل احتمالی نوین دسترس ناپذیری آن‌ها [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 231-246]
 • پدافند غیر عامل روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • پدافند غیر عامل تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • پدافند لیزری بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-140]
 • پراکندگی کاهش سطح مقطع راداری از طریق بررسی نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای ساده شده [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 249-258]
 • پراکندگی تسهیلات مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • پراکنده سازی تسهیلات ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • پرتابگر الکترومغناطیسی طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • پرتابگر کویلی– القایی طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • پردازش تحلیلی برخط کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • پردازش تله متری ارائه یک مدل داده کاوی جهت آشکارسازی ناهنجاری درپرتاب ماهواره [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • پردازش سیگنال در الینت تخمین پارامترهای عملیاتی رادار به کمک سیگنال‌های دریافتی در الینت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 339-347]
 • پرسپترون چندلایه طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • پرنده های بدون سرنشین غیرخودکار تهیه عکس نقشه با استفاده از دوربین های غیرمتریک در پرنده های بدون سرنشین غیر خودکار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 167-177]
 • پروپان بررسی رفتار فازی داروهای مدتومیدین هیدروکلراید، کتامین هیدروکلراید و سووفلوران در حضور اتانول و پیشرانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]
 • پروتکل AODV مقابله با حملات سیاه چاله در پروتکل مسیریابی AODV با بهره گیری از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • پروتکل های احراز هویت سامانه های RFID شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • پروتئین نوترکیب مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 87-92]
 • پروسکایت بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4 و کامپوزیت آن‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر شبکه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-150]
 • پروفیل اتمسفری بازیابی پروفیل بومی اتمسفر از دادههای مادون قرمز حرارتی طول موج بلند سنجنده ماهوارهای MODIS به جای دادههای رادیوسوند [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 293-301]
 • پیش‌بینی پایداری زاویه‌ای سیگنال بزرگ (گذرا) الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • پیش‌بینی پایداری ولتاژ پیش‌بینی وضعیت پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تاثیر سیستم حفاظتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 251-263]
 • پیش‌بینی پیام رمز‌نشده پیش‌بینی پیام رمز ‌نشده در شبکه GSM با استفاده از اطلاعات کانال منطقی SACCH [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 197-204]
 • پیش‌بینی ترافیک انتقال دانش در محیط سیار با رویکرد پدافند غیرعامل برای پیش‌بینی ترافیک جاده‌ای [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 277-286]
 • پیشرانه؛ ناتوان‌کننده آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • پیش‌سازی مقدمه‌ای بر روش آمایش اسکان موقت(نمونه موردی: بحران زلزله در تهران) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-75]
 • پی فولادی عملکرد سیستم صفحه و پایه فولادی و کاربرد آن در پی‌های سریع الاحداث [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 443-453]
 • پل توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • پلی (اتیلن اکسید) تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 243-248]
 • پلاسمای سرد غیر مغناطیده کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه تخت مربعی با استفاده از پوشش پلاسمایی ناشی از ذرات آلفا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • پلاسمون‌های سطحی طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • پلی آنیلین تهیه و بررسی خواص جذب راداری نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه پلی آنیلین [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 103-108]
 • پلی اوره سنتز و بررسی خواص مکانیکی الاستومر قابل ریخته‌گری پلی‌اوره برای کاربردهای ضد انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 467-475]
 • پلی ساکارید مطالعه ماهیت ساختاری بیوپلیمر مترشحه از یک گونه باسیلوس جدا شده از پساب صنعتی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 5-10]
 • پیل سوختی مدل‌سازی دینامیکی پیل سوختی وکنترل پیش‌بین مبدل واسط از نوع IBVM در مود جریانی، جهت استفاده در سامانه‌های تولید توان پراکنده [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 53-71]
 • پلی‌یورتان بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • پناهگاه زیرزمینی بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-111]
 • پنجره گذاری نهان کاوی تصویر با استفاده از پنجره‌گذاری ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 113-122]
 • پنهان‌شکنی یک روش جدید پنهان‌نگاری تطبیقی با ظرفیت مقیاس‌پذیر و کیفیت بصری بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • پنهان‌کاری راداری پلاسما کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه تخت مربعی با استفاده از پوشش پلاسمایی ناشی از ذرات آلفا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • پنهان‌نگاری یک روش جدید پنهان‌نگاری تطبیقی با ظرفیت مقیاس‌پذیر و کیفیت بصری بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • پنهان‌نگاری پنهان‌‌نگاری در متن بر اساس روش‌های ترازبندی متن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 159-167]
 • پنهان‌نگاری در PDF پنهان‌‌نگاری در متن بر اساس روش‌های ترازبندی متن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 159-167]
 • پی‌های سطحی تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 199-209]
 • پهپاد طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • پهپاد بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • پهن باند افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • پوپوپ سنتز پوپوپ، سوسوزن مورد استفاده در آشکارسازهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 5-11]
 • پوسته بتن پارچه ای مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • پوسته نیمه استوانه‌ای بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • پویش برنامه ریزی عملیات پویش و مین یابی برای چند روبات در محیط های ناشناخته [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-71]
 • پوشانه نهان کاوی تصویر با استفاده از پنجره‌گذاری ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 113-122]
 • پوشانه نهان‌ نگاری تعیین سطح‌ امنیت تصویر پوشانه نهان‌نگاری مبتنی بر منطق فازی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 213-221]
 • پوششی کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • پوشش استتار برفی ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • پوشش سه بعدی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • پوشش گیاهی طراحی ساختار های چندلایه ای رنگ دانه ها برای پوشش های استتار اپتیکی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • پوشش مسیر ارائه روشی هوشمند برای تولید داده آزمون به‌منظور کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 307-322]

ت

 • تاب آوری افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 419-432]
 • تاب‌آوری ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • تاب‌آوری رویکردهای مدل‌سازی سیستم‌های زیرساخت دارای وابستگی متقابل از منظر تاب‌آوری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 293-306]
 • تاب‌آوری بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 357-373]
 • تابش تقویت شده خودبهخودی شبیه سازی طیف تابش خودبه خودی- تقویت شده و مقایسه آن در فیبرهای دو غلافی مختلف آلاییده شده به ایتربیم [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 329-337]
 • تابش فرابنفش ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • تابع انرژی گذرا بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • تابع بولی خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 25-32]
 • تابع پاسخ اندازه‌گیری معادل دز محیطی با استفاده از روش طیف- دزیمتر در آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 243-250]
 • تابع توزیع احتمال بهبود تشخیص ساختمان‌ها در تصاویر ماهواره‌ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 231-242]
 • تابع توزیع نرمال ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 387-398]
 • تابع حالت حدی مطالعه تطبیقی روش اولین مرتبه قابلیت اطمینان بر مبنای تندترین شیب جهت تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-323]
 • تأخیر انتها به انتها طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • تازدگی انتگرالگیر افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • تاسیسات زیرزمینی آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • تأمین انرژی الکتریکی تحلیل رویکرد تأمین انرژی مشترکین در بازار خرده‌فروشی برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار با هدف افزایش امنیت انرژی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • تبدیل چیرپلت حذف نویز از سیگنال همدوس بازگشتی رادار با استفاده از تبدیل چیرپلت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 33-42]
 • تبدیل کد روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 305-313]
 • تبدیل موجک نهان کاوی تصویر با استفاده از پنجره‌گذاری ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 113-122]
 • تبدیل موجک بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 449-459]
 • تثبیت پردازش سطحی بسترهای سلولز و PVDF برای تثبیت آنتی‌بادی، بمنظور استفاده از آن‌ها در سیستم‌های تشخیصی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]
 • تثبیت فرکانس کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • تجزیه‌بندرز حفاظت از خطوط ارتباطی در برابر عملیات تخریبی با استفاده از ممانعت برش کمینه پویا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-215]
 • تجمیع داده‌ها تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 293-300]
 • تحلیل آسیب‌پذیری شبکه‌ی برق بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]
 • تحلیل ایستا ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • تحلیل ایستای غیرخطی پوش عمودی تأثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 157-166]
 • تحلیل آماری کد طراحی و پیاده سازی موتور دگردیسی بدافزارها با رویکرد ارزیابی کارایی روش‌های شناسایی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 145-155]
 • تحلیل بدافزار ارائه راهکاری برای تشخیص زودهنگام و خنثی سازی حملات تزریق کد و کتابخانه در بدافزارها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 393-406]
 • تحلیل پویا یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • تحلیل پویا بدافزار محافظت از سیستم عامل در مقابل جاسوس افزارها و منحرف سازی آنها [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • تحلیل پوششی داده ها ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 161-167]
 • تحلیل تفاضلی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • تحلیل تفاضلی تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 181-189]
 • تحلیل تفاضلی ناممکن تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 181-189]
 • تحلیل خطی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • تحلیل خطی تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 181-189]
 • تحلیل درب ضد انفجار تعیین طول بهینه موجگیر و تحلیل درب ضد انفجار فولادی در تونل دارای موجگیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 231-242]
 • تحلیل درگیر مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • تحلیل دینامیکی بررسی تأثیر شکل هندسی مقطع تونل در عملکرد لایه نگهدارنده تحت اثر بارگذاری انفجار خارجی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-101]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 167-179]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 201-212]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-121]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تأثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 157-166]
 • تحلیل رفتار تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-44]
 • تحلیل رفتاری ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • تحلیل رفتاری ارائه روشی هوشمند برای تولید داده آزمون به‌منظور کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 307-322]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 127-137]
 • تحلیل سلسله مراتبی. ارائه‌ رویکردی نوین در مکان‌یابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ برق به‌روش ترکیبی EAHP با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • تحلیل عددی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • تحلیل غیرخطی حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-196]
 • تحلیل غیر خطی بررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش‌رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیوار [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 369-378]
 • تحلیل فاصله ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • تحلیل قابلیت اطمینان مطالعه تطبیقی روش اولین مرتبه قابلیت اطمینان بر مبنای تندترین شیب جهت تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-323]
 • تحلیل قابلیت اعتماد تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]
 • تحلیل قابلیت اعتماد تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 349-359]
 • تحلیل قلب انحراف از جوشش هسته‌ای (DNBR) در شرایط کاهش جریان "خنک‌کننده قلب راکتور VVER1000" [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 131-141]
 • تحلیلگر شبکه بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4 و کامپوزیت آن‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر شبکه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-150]
 • تحلیل مکانی ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • تحلیل نبرد جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • تحمل پذیری خطا ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • تحملپذیری نفوذ یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • تخصیص سلاح پویا مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]
 • تخمین ارتفاع درختان تأثیر پارامترهای محیطی در تخمین ارتفاع درختان به روش تداخل سنجی پلاریمتری راداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 137-144]
 • تخمین بار مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • تخمین پارامتر تخمین پارامترهای عملیاتی رادار به کمک سیگنال‌های دریافتی در الینت [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 339-347]
 • تخمین حالت ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • تخمین سرعت روتور استخراج ویژگی از بالگرد با استفاده از پالس های بازگشتی در حوزه زمان [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 219-229]
 • تخمین فازور روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • تخمین کانال تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • تخمین کور دوره سمبل تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • تخمین مقادیر ویژه تحلیل عملکرد روش MDL در تشخیص تعداد آنتن‌های فرستنده در سیستم‌های MIMO با همبستگی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • تداخل CWI طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 267-277]
 • تداخل الکترومغناطیسی بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-60]
 • تداخل سنجی اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 477-485]
 • تداخل سنجی پلاریمتری راداری تأثیر پارامترهای محیطی در تخمین ارتفاع درختان به روش تداخل سنجی پلاریمتری راداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 137-144]
 • تداخل نرخ متقابل (CRI) تحلیل و شبیه‌سازی یک فیلتر ترکیبی به منظور حذف تداخل نرخ متقابل در سامانه لورن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-60]
 • تداوم عملیات‌ها ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • تداوم کسب و کار ارائه مدلی جهت تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات‌ها مطابق با استاندارد BS 25999 [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 121-131]
 • تری اتیل تایوفسفات نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو لوله‌های‌کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 271-277]
 • ترانزیستور دو قطبی بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-60]
 • ترایود بازتابی روشی نوین برای بهبود کارآیی لامپ ترایود بازتابی در مد غالب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-37]
 • ترایود بازتابی تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]
 • ترتیب بستک‌ها طراحی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی و ارزیابی آن با استفاده از شبکه پتری رنگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-145]
 • ترید اشتاینری همگن یک طرح جدید رمزنگاری بصری بر اساس تریدهای اشتاینری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 345-356]
 • ترک های شعاعی مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • ترک های قطری مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • تری متیل کیتوزان سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به‌عنوان حامل واکسن و دارو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 203-210]
 • تزریق داده غلط ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • تزریق کد ارائه راهکاری برای تشخیص زودهنگام و خنثی سازی حملات تزریق کد و کتابخانه در بدافزارها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 393-406]
 • تزریق و اصلاح خاک ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب سیمان بر مقاومت فضاهای زیرزمینی در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-49]
 • تسلیحات جستجوگر لیزری بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-140]
 • تشخیص بدافزار ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • تشخیص تصویر ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 235-241]
 • تشخیص تعداد آنتن‎ها تحلیل عملکرد روش MDL در تشخیص تعداد آنتن‌های فرستنده در سیستم‌های MIMO با همبستگی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • تشخیص ساختمان بهبود تشخیص ساختمان‌ها در تصاویر ماهواره‌ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 231-242]
 • تشخیص ناهنجاری سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • تشخیص ناهنجاری یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 191-200]
 • تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوی رفتاری ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 287-296]
 • تشخیص هویت بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • تشدیدگر پایدار افزایش حجم مد اصلی لیزرNd:YAG و پایداری سازی لیزر نسبت به تنظیمات مکانیکی و نوسانات گرمایی در توان‌های بالای دمش [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-186]
 • تصاویرابرطیفی ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • تصاویر ماهواره‌ای بهبود تشخیص ساختمان‌ها در تصاویر ماهواره‌ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 231-242]
 • تصاویر ماهواره ای IRS-P5 تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • تصدیق گوینده ارائه الگوریتم جدید مبتنی بر مدل مخلوط گوسی با استفاده از ویژگی‌های ضرایب کپسترال نرمالیزه شده توانِ بر مبنای فیلتر کاکلی در سیستم تصدیق هویت گوینده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 441-448]
 • تصمیم بهینه روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • تصمیم‌گیری گروهی (تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-119]
 • تصمیم‌گیری‌های چند معیاره مدل مدیریت اعتماد جدید مبتنی بر روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در محیط وب سرویس ها [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 181-192]
 • تصویربرداری SAR ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 239-246]
 • تصویربرداری موج میلی‏متری طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]
 • تطبیقی یک روش جدید پنهان‌نگاری تطبیقی با ظرفیت مقیاس‌پذیر و کیفیت بصری بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • تطبیق کدینگ کانال و منبع افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • تعمیر سریع ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی فرودگاهی حاوی گوگرد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 119-126]
 • تعمیم ویژگی‌ها کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • تعیین موقعیت سازه‌های مدفون آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • تغییر پیکربندی (بازآرایی) کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • تغییر شکل شبیه‌سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 211-219]
 • تغییر‌شکل افقی تعیین محدوده تاثیر و فاصله ایمن از دیوار میخ‌کوبی تحت بار انفجار سطحی و زیر سطحی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 375-388]
 • تغییر مکان کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • تفاضل زمان ورود (TDOA) مکان‌یابی سه‌بعدی اهداف هوائی فعال با استفاده از یک ایستگاه گیرنده سطحی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-106]
 • تفاضل فرکانس ورود (FDOA) مکان‌یابی سه‌بعدی اهداف هوائی فعال با استفاده از یک ایستگاه گیرنده سطحی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-106]
 • تقریب خطی و تفاضلی رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 296-287]
 • تقریب نزدیکترین بازه جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • تقسیم‌بندی معنایی تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • تقسیم فرکانسی متعامد الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • تقطیع گفتار یک روش سریع برای تقطیع گفتار گویندگان بر اساس بسامد گام گفتار (RPSS) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 29-38]
 • تقطیع و خوشه بندی گویندگان یک روش سریع برای تقطیع گفتار گویندگان بر اساس بسامد گام گفتار (RPSS) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 29-38]
 • تقلب تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-12]
 • تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر پایین‌گذر مرتبه چهار Gm-C بر پایه معکوس‌کننده‌های CMOS با مدار تنظیم خودکار فرکانس در فناوری(CMOS nm 90) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • تقویت‌کننده کلاس D استخراج سطوح بهینه مدولاسیون عرض پالس در فرستنده سوئیچینگ لورن جهت سامانه موقعیت‌یاب زمین‌پایه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 351-360]
 • تقویت‌کننده‌کم‌نویز پهن‌باند طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم‌نویز جدید با دو سلف‌فعال برای رادیوشناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]
 • تک‌فاز غیرخطّی الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • تکنیک آنتروپی ارائه‌ رویکردی نوین در مکان‌یابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ برق به‌روش ترکیبی EAHP با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • تلفات عدم تطبیق طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • تمام نگاری اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 477-485]
 • تمرکز نوترونی تأثیر سیستم هدایتگرهای نوترونی مستقیم و بیضوی با پوشش نیکل بر توزیع شدت نوترون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-157]
 • تناظریابی DEM تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • تناظریابی الگو روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • تنش در نیل تعیین محدوده تاثیر و فاصله ایمن از دیوار میخ‌کوبی تحت بار انفجار سطحی و زیر سطحی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 375-388]
 • تهدیدات الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با استفاده از تلفیق روش فازی و رمکپ [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 285-292]
 • تهدیدات انسان‌ساخت طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • تهدیدات تروریستی ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • تهدید خودی سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • تهیه DEM تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • توابع چند هدفه ارائه یک روش کاربردی در طرح ریزی و مکان یابی منابع تولید پراکنده بر مبنای الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 181-190]
 • توابع کرنل روشی جدید برای بهبود کلاس‌بندی اهداف هوایی راداری توسط کرنل‌های مختلف ماشین بردار پشتیبان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • توافق کلید گروهی ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • توان ذخیره تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • توان مصرفی افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • توانمندی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • تیوپنتال اندازه‌گیری تیوپنتال در محیط آبی با استفاده از خواصالکتروکاتالیزوری کتکول [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 179-185]
 • توپوگرافی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • توربین بادی کنترل فرکانس ریز شبکه با بارزدایی و باردهی هوشمند بی درنگ، در حضور توربین بادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 159-166]
 • توربولنس کاهش اثرات آشفتگی جریان هوا در مخابرات نوری فضای آزاد با به کارگیری ‌کد‌های فضا- زمان بر اساس ساختار چند چشمه ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 231-237]
 • توسعه‌ی شبکه‌ی برق بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]
 • تولیدات پراکنده ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • تولید اکسیژن بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • تولید پراکنده ارائه الگوریتمی نوین به‌منظور بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 231-241]
 • تولید پراکنده مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • تولید پراکنده روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • تولید پراکنده ارائه یک روش کاربردی در طرح ریزی و مکان یابی منابع تولید پراکنده بر مبنای الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 181-190]
 • تولید پراکنده بررسی تلفات شبکه و هزینه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چند هدفه و الگوریتم بازار بورس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 251-265]
 • تولید تجدیدپذیر یک روش احتمالی جدید برای برنامه ریزی تولید نیروگاه های مجازی چند ناحیه ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-53]
 • تولید دادگان طراحی یک شبیه‌ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • تولید داده آزمون ارائه روشی هوشمند برای تولید داده آزمون به‌منظور کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 307-322]
 • تولید هم‌زمان الکتریکی-حرارتی یک روش احتمالی جدید برای برنامه ریزی تولید نیروگاه های مجازی چند ناحیه ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-53]
 • تونل بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]
 • تونل ارزیابی رفتار سازه‌های زیرزمینی تحت بار انفجار بر مبنای سرعت بیشینه ذرات [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • تونل ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-121]
 • تونل تعیین طول بهینه موجگیر و تحلیل درب ضد انفجار فولادی در تونل دارای موجگیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 231-242]
 • تونل انتقال آب بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • تونل زیرزمینی اکتشاف سازه‌های مدفون با روش‌های سیگنال تحلیلی-اویلر و بلکلی بر پایه داده‌های جاذبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • تونل مترو ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب سیمان بر مقاومت فضاهای زیرزمینی در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-49]
 • تئوری احتمال ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • تئوری احتمالات ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • تئوری امکان ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • تئوری تعیین جریان مرجع الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • تئوری تکاملی بازی‎ها راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 339-348]

ث

ج

 • جابه جایی مرکزی پوسته مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • جاذب امواج راداری بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4 و کامپوزیت آن‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر شبکه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-150]
 • جاذب رادار سنتز نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/آهن– نیکل به روش همرسوبی به عنوان نانوساختار جاذب رادار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-66]
 • جاروب خطی ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • جامعیت در جریان داده کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • جامعیت در جریان داده ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 213-230]
 • جانمایی چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 389-396]
 • جداسازی منابع کور جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • جذب امواج رادار بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • جذب انرژی تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • جذب انرژی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • جذب رادار تهیه و بررسی خواص جذب راداری نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه پلی آنیلین [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 103-108]
 • جریان راکتیو الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • جریان مافوق‌صوت کنترل جریان مافوق صوت عبوری از دو مدل نوک پخ و نوک تیز با استفاده از پرتو لیزر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 397-408]
 • جریان نوری تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • جریان‌های یکسو شده یونی ساخت شبیه‌ساز پتانسیل عمل سلول عصبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-24]
 • جزیره سازی کنترل‌شده ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 361-372]
 • جستجوگر جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • جستجوگر لیزری بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 131-140]
 • جمر تک فرکانسی ارائه یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-58]
 • جمع مدولی به پیمانه t2 خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 25-32]
 • جنگ الکترونیک جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]

چ

 • چابکی سازمانی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • چارچوب دفاعی ارائه یک چارچوب دفاعی جدید در برابر حملات منع سرویس توزیع‌شده با استفاده از شبکه نرم‌افزار محور [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 273-284]
 • چیدمان بنادر ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی یک بندر فرضی با ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 223-230]
 • چیدمان صنعتی طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • چکیده وب‌نوشت کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 125-136]
 • چگالی الکترون کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه تخت مربعی با استفاده از پوشش پلاسمایی ناشی از ذرات آلفا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • چگالی اهمیتی بهینه فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • چگالی داده راهنما تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • چند پخشی طراحی و شبیه‌سازی یک روش مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه سیار موردی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 213-222]
 • چینش بررسی حساسیت روش‌های زمانی نسبت به نویز در موقعیت‌یابی زمینی با توزیع طبیعی و غیرطبیعی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 361-371]

ح

 • حاصل‌ضرب توان-تأخیر (PDP) طراحی یک مدار XOR-XNOR کم مصرف مقاوم در برابر نویز [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-102]
 • حاصل‌ضرب هادامارد ماتریس‌ها چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • حافظه محتوایی آدرس پذیر چند وضعیتی افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • حافظه نهان پیاده سازی عملی یک حمله نوین کانال جانبی Flush+Reload بر روی AES [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 383-392]
 • حذف دیوار بررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش‌رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیوار [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 369-378]
 • حرکت پرتابه شبیه سازی عددی مسیر حرکت بمب برای تخمین عمق نفوذ بمبهای عمل نکرده ضمن مطالعه موردی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 247-256]
 • حساسیت بررسی حساسیت روش‌های زمانی نسبت به نویز در موقعیت‌یابی زمینی با توزیع طبیعی و غیرطبیعی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 361-371]
 • حساسیت به تنظیم افزایش حجم مد اصلی لیزرNd:YAG و پایداری سازی لیزر نسبت به تنظیمات مکانیکی و نوسانات گرمایی در توان‌های بالای دمش [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-186]
 • حسگر کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • حسگر توری دینامیکی بریلوئن شبیه‌سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلی‌متر [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 243-250]
 • حسگرگازی بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • حسگر مقاومت شیمیایی بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • حسگرهای توزیعی فیبر نوری شبیه‌سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلی‌متر [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 243-250]
 • حفاظت تنفسی بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • حفاظت فیزیکی ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 387-398]
 • حفاظت ویژه ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • حل خودسازگار شبیه‌سازی قفل شدگی مدی به روش مدولاسیون فرکانس در لیزر Nd:YLF و بررسی تأثیر واکوکی بر پارامتر های لیزر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 77-85]
 • حملات SSDF بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • حملات اختلال در سرویس‌دهی مهندسی مجموعه ویژگی برای تشخیص حملات سیل‌آسا در VoIP مبتنی بر SIP [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]
 • حملات تروریستی ارزیابی کمی میزان خطرپذیری شبکه تأمین انرژی الکتریکی شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات گوناگون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 267-277]
 • حملات چندمرحله‌ای کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • حملات سایبری چندگامی طراحی یک شبیه‌ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • حملات سیل‌آسای SIP مهندسی مجموعه ویژگی برای تشخیص حملات سیل‌آسا در VoIP مبتنی بر SIP [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]
 • حملات عامدانه بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]
 • حملات کانال جانبی زمان پیاده سازی عملی یک حمله نوین کانال جانبی Flush+Reload بر روی AES [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 383-392]
 • حملات منع سرویس ارائه یک سامانه تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله منع سرویس در شبکه های بیسیم اقتضایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 15-22]
 • حملات هوایی ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 127-137]
 • حملات هوایی بررسی آسیب‌پذیری بدنه شبکه‌های ارتباطی شهرها در برابر حملات هوایی با استفاده از روش IHWP و GIS (منطقه شش تهران) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 295-303]
 • حمله Flush+Reload پیاده سازی عملی یک حمله نوین کانال جانبی Flush+Reload بر روی AES [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 383-392]
 • حمله الکترونیکی تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]
 • حمله بارکشی رایگان یک روش کارآمد جهت مقابله با حمله بارکشی رایگان درشبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 211-219]
 • حمله بیوتروریستی طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • حمله تمایز طراحی و تحلیل یک الگوریتم جدید رمز جریانی امن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • حمله جبری طراحی و تحلیل یک الگوریتم جدید رمز جریانی امن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • حمله سیاه‌چاله مقابله با حملات سیاه چاله در پروتکل مسیریابی AODV با بهره گیری از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • حمله غیرقابل تشخیص ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • حمله مجازی راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 339-348]
 • حمله منع سرویس توزیع‌شده ارائه یک چارچوب دفاعی جدید در برابر حملات منع سرویس توزیع‌شده با استفاده از شبکه نرم‌افزار محور [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 273-284]
 • حمله ها شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • حوزه زمان جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • حوزه فرکانس جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • حوزه فرکانس تحلیل و شبیه‌سازی یک فیلتر ترکیبی به منظور حذف تداخل نرخ متقابل در سامانه لورن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-60]

خ

 • خاک بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • خاک ماسه‌ای شبیه‌سازی و محاسبه فشار انفجار مدفون در خاک‌های ماسه‌ای و ارائه روابط فشار با روش RSM [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 265-272]
 • خاک مسلح‌شده بررسی عددی تأثیر پدیده انفجار بر لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 221-232]
 • خاموشی ارزیابی کمی میزان خطرپذیری شبکه تأمین انرژی الکتریکی شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات گوناگون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 267-277]
 • خاموشی سراسری ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • خانه هوشمند بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • خرابی بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • خرابی پیشرونده بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • خرابی پیشرونده بررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش‌رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیوار [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 369-378]
 • خرابی پیش رونده تأثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 157-166]
 • خرابی فشاری بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • خرابی کششی بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • خردل گوگردی بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]
 • خرده‌فروش بازار برق تحلیل رویکرد تأمین انرژی مشترکین در بازار خرده‌فروشی برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار با هدف افزایش امنیت انرژی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 169-184]
 • خروج از سنکرون الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]
 • خیز دال بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • خسارت ناشی از حمله ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • خطای تطبیقی ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • خطاهای انسان ساخت مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • خط سیر تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • خطوط ارتباطی حفاظت از خطوط ارتباطی در برابر عملیات تخریبی با استفاده از ممانعت برش کمینه پویا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-215]
 • خلاصه‌سازی معناگرا معرفی الگوریتم خلاصه‌سازی معناگرای SIGS برای گراف‌های عظیم‌الجثه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • خلاصه‌سازی ویدیو خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • خم بیضوی پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • خواص شیمی ـ فیزیکی رابطه ساختار- فعالیت در برخی ترکیبات فسفرآمید [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-48]
 • خود حفاظتی ارائه راهکاری برای تشخیص زودهنگام و خنثی سازی حملات تزریق کد و کتابخانه در بدافزارها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 393-406]
 • خودروهای الکتریکی یک روش احتمالی جدید برای برنامه ریزی تولید نیروگاه های مجازی چند ناحیه ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-53]
 • خوشه بندی برنامه ریزی عملیات پویش و مین یابی برای چند روبات در محیط های ناشناخته [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-71]
 • خوشه‌بندی تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 293-300]
 • خوشه‌بندی خوشه‌بندی محتوایی-ساختاری گراف و معیاری جدید جهت ارزیابی آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 201-210]
 • خوشه‌بندی C- میانگین فازی (FCM) توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 143-158]
 • خوشه‌بندی ساختاری- محتوایی یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • خوشه‌بندی ساختاری-محتوایی خوشه‌بندی محتوایی-ساختاری گراف و معیاری جدید جهت ارزیابی آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 201-210]
 • خوشه‌بندی فازی توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 143-158]
 • خوشه‌بندی گراف یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]

د

 • داده کاوی ارائه یک مدل داده کاوی جهت آشکارسازی ناهنجاری درپرتاب ماهواره [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • داده‌کاوی ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • داده‌کاوی ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 287-296]
 • داده‎کاوی سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از ترکیب گسسته‎سازی و انتخاب ویژگی‎های مهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 251-263]
 • داده‌کاوی چندبعدی کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • داده‌های MODIS. فراطیفی بازیابی پروفیل بومی اتمسفر از دادههای مادون قرمز حرارتی طول موج بلند سنجنده ماهوارهای MODIS به جای دادههای رادیوسوند [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 293-301]
 • دارایی‌ها الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با استفاده از تلفیق روش فازی و رمکپ [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 285-292]
 • داغ‌ترین کانال سوخت انحراف از جوشش هسته‌ای (DNBR) در شرایط کاهش جریان "خنک‌کننده قلب راکتور VVER1000" [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 131-141]
 • داگمن بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • دال بتن مسلح مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • دال بتن مسلح حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-196]
 • دال بتن مسلح مجوف کروی بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • دال کامپوزیت بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • دانش نظامی طراحی سیستم خبره پیش‌بینی میزان آمادگی رزمندگان جهت انجام مأموریت نظامی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 279-292]
 • دترمینان ماتریس چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • دیدگاه لاگرانژی و اولری مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • درجه اشباع خاک بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-111]
 • درجه جبری خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 25-32]
 • درختاهدافسازمانی استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • درخت پوشای کمینه تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 293-300]
 • درخت تصمیم سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از ترکیب گسسته‎سازی و انتخاب ویژگی‎های مهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 251-263]
 • درخت تصمیم دسته‌بندی کور کدهای فضا-زمان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • درخت تصمیم گیری افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • دریفت طبقات چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • دیزل ژنراتور نظامی طراحی و ساخت گاورنر الکترونیکی برای دیزل ژنراتورهای حساس به وسیله PLC [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 247-254]
 • دزیمتری اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 477-485]
 • دسترسی توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-59]
 • دسترس ناپذیری تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • دسته‌بندی طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • دسته بندی با شبکه عصبی ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • دسته بندی بسته ها افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • دسته بندی کننده نهان کاوی تصویر با استفاده از پنجره‌گذاری ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 113-122]
 • دسته‌بندهای تک‌کلاسی (تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-119]
 • دستورالعمل 02-340-3 UFC حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-196]
 • دستورالعمل 1- 855- 5 TM شبیه‌سازی و محاسبه فشار انفجار مدفون در خاک‌های ماسه‌ای و ارائه روابط فشار با روش RSM [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 265-272]
 • دفاع سایبری طراحی یک شبیه‌ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • دفاع شیمیایی بررسی سیستم نوین کاتالیستی برای حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 37-41]
 • دی‌متیل‌متیل فسفانات بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • دی‌متیل متیل-فسفونات تهیه کامپوزیت نانو ذرات منگنز دی اکسید/ زئولیت AgYو بررسی واکنش آن با 2-کلرو اتیل فنیل سولفید و دی متیل متیل فسفونات [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 169-178]
 • دمدولاتور پیاده سازی مودم DPIM بر روی FPGA و مقایسه ی عملکرد آن با مودم PPM [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • دنبال کردن فرکانس (FT) تامین انرژی نواحی حساس به عنوان میکروگرید مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سیستم قدرت [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-95]
 • دنباله عددی پیل چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • دیوار بتن آرمه بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • دیوار بنایی غیرمسلح بررسی میدانی رفتار درون صفحه دیوار آجری تحت اثر انفجار زیرسطحی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-242]
 • دیوار حائل وزنی مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 259-267]
 • دیوار خاک مسلح مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 259-267]
 • دیوار میخکوبی شده بررسی رفتار دیوار مقاوم‌شده به‌وسیله مهارگذاری در برابر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 433-441]
 • دیوارهای ساحلی ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • دیواره میخ‌کوبی شده تعیین محدوده تاثیر و فاصله ایمن از دیوار میخ‌کوبی تحت بار انفجار سطحی و زیر سطحی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 375-388]
 • دوبینی تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]
 • دودمان سلولی NIH-3T3 بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]
 • دوربین غیرمتریک تهیه عکس نقشه با استفاده از دوربین های غیرمتریک در پرنده های بدون سرنشین غیر خودکار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 167-177]
 • دوربین ماهواره تاثیر محفظه اپتیکی در کاهش نورهای سرگردان محموله اپتیکی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 67-75]
 • دورنگ نمایی دورانی مطالعه ترمودینامیکی پایانه کربوکسیل نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E با روش طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 31-38]
 • دوره جایگردان ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]
 • دوره حین خطا الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]

ذ

 • ذخیره ساز مدلسازی پایایی توان الکتریکی یک قطب انرژی در شرایط بحرانی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 277-285]
 • ذخیره‌ساز انرژی یک روش احتمالی جدید برای برنامه ریزی تولید نیروگاه های مجازی چند ناحیه ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-53]
 • ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • ذرات بتا طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه‌‌هادی فوتو-بتاولتائیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-257]
 • ذرات بتا تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-127]

ر

 • رابطه فعالیت ها ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی یک بندر فرضی با ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 223-230]
 • رابطه محاسبه فشار شبیه‌سازی و محاسبه فشار انفجار مدفون در خاک‌های ماسه‌ای و ارائه روابط فشار با روش RSM [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 265-272]
 • رادار حذف نویز از سیگنال همدوس بازگشتی رادار با استفاده از تبدیل چیرپلت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 33-42]
 • رادار تخمین وفقی جهت ورود سیگنال در محیط های انعکاسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]
 • رادار تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • رادار پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 9-16]
 • رادار طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • رادار بای استاتیک طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • رادار تصویربردار ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 307-317]
 • رادار مولتی استاتیک طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 241-247]
 • رادیوایزوتوپ طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه‌‌هادی فوتو-بتاولتائیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-257]
 • رادیوسوند بازیابی پروفیل بومی اتمسفر از دادههای مادون قرمز حرارتی طول موج بلند سنجنده ماهوارهای MODIS به جای دادههای رادیوسوند [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 293-301]
 • رادیوشناختی طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم‌نویز جدید با دو سلف‌فعال برای رادیوشناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]
 • رادیونوکلئیدها شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 211-218]
 • راه استراتژیک توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-59]
 • راه انداز لیزر تثبیت شدت نور خروجی لیزر در سیستم‌های مخابرات نوری جهت کاهش خطاهای منبع نوری [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 269-275]
 • راهبرد بهینه جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • راهبرد پایدار راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 339-348]
 • رتبه بندی حوادث ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • رتیکل جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • ردیاب جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • ردیابی انعطاف پذیر توان تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از الگوریتم کنترلی ردیابی انعطاف‌پذیر توان، به منظور ارتقاء شاخص‌های پدافندی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 419-429]
 • ردیابی پرتو تاثیر محفظه اپتیکی در کاهش نورهای سرگردان محموله اپتیکی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 67-75]
 • ردیابی ماهواره تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 171-181]
 • ردگیری تعیین خط سیر هدف‌های راداری [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-132]
 • ردگیری چندهدفه فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • ریزشبکه ارائه الگوریتمی نوین به‌منظور بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 231-241]
 • ریزشبکه تامین انرژی نواحی حساس به عنوان میکروگرید مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سیستم قدرت [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-95]
 • ریزشبکه افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 419-432]
 • ریز شبکه کنترل فرکانس ریز شبکه با بارزدایی و باردهی هوشمند بی درنگ، در حضور توربین بادی [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 159-166]
 • ریزشبکه DC به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • ریزشبکه‌های به همپیوسته به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • رزین کلرو آمین تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • رسانه‌های اجتماعی کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 125-136]
 • ریسک آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 379-392]
 • رشته پالس‌ها ارائه الگوریتمی هوشمند برای بخش پردازش در سیستم های شنود راداری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • رطوبت خاک ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 373-386]
 • رفتار چرخه‌ای چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • رفتار غیرخطی چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • رفتار فازی آئروسل‌سازی داروی ناتوان‌کننده مدتومیدین هیدروکلراید [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 51-56]
 • رفتار فازی بررسی رفتار فازی داروهای مدتومیدین هیدروکلراید، کتامین هیدروکلراید و سووفلوران در حضور اتانول و پیشرانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]
 • رفتارهای بدخواهانه یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 93-106]
 • رفع آلودگی بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]
 • رفع‌آلودگی تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • رفع آلودگی کننده تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • رفع آلودگی محیطی بررسی اثر ضد میکروبی آب ازونیزه جهت رفع آلودگی محیطی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 285-291]
 • رفع و دفع آلودگی تهیه کامپوزیت نانو ذرات منگنز دی اکسید/ زئولیت AgYو بررسی واکنش آن با 2-کلرو اتیل فنیل سولفید و دی متیل متیل فسفونات [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 169-178]
 • رفلکتور ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 239-246]
 • رگولاتور خطی طراحی یک رگولاتور خطی تمام‌مجتمع با روش FCOC جهت کاربردهای توان پایین نظامی و پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 113-119]
 • رله جهت یاب روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • رمز تصویر رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 296-287]
 • رمز جریانی طراحی و تحلیل یک الگوریتم جدید رمز جریانی امن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • رمز قالبی طراحی و ساخت ماتریس‌های سبک‌وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس‌های خلوت دودویی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 407-417]
 • رمز یکبار مصرف بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • رمزگذار تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • رمز‌گذاری خانواده 5A پیش‌بینی پیام رمز ‌نشده در شبکه GSM با استفاده از اطلاعات کانال منطقی SACCH [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 197-204]
 • رمزگشا تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • رمزنگاری بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • رمزنگاری پنهان‌‌نگاری در متن بر اساس روش‌های ترازبندی متن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 159-167]
 • رمزنگاری بصری یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 297-306]
 • رمزنگاری تصویر یک روش ترکیبی جدید برای رمزنگاری تصویر با اتوماتای سلولی ترکیبی و برگشت پذیر [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 257-267]
 • رمزنگاری خم بیضوی پیاده‌سازی سخت‌افزاری یک پردازنده رمزنگاری خم بیضوی کارآمد در میدان GF(2163) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 199-211]
 • رمزنگاری دیداری بهبود امنیت پایگاه ‌داده سیستم بیومتریک عنبیه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • رمزنگاری سبک طراحی و ساخت ماتریس‌های سبک‌وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس‌های خلوت دودویی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 407-417]
 • رمزنگاری منحنی بیضوی بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • رنگدانه طراحی ساختار های چندلایه ای رنگ دانه ها برای پوشش های استتار اپتیکی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-96]
 • روانگرایی شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 205-210]
 • روش ELECTRE TRI مدل مدیریت اعتماد جدید مبتنی بر روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در محیط وب سرویس ها [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 181-192]
 • روش ابتکاری یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]
 • روش اجزاء محدود بهینه‌یابی اندازه حفره های دال بتن مسلح مجوف از طریق شبیه سازی عددی با کمینه کردن دو مشخصه خیز و میزان بتن مصرفی زیر بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 333-343]
 • روش اجزای محدود بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 93-101]
 • روش اجزای محدود بررسی رفتار شالوده های نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 415-428]
 • روش اجزای محدود بررسی عددی تأثیر پدیده انفجار بر لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 221-232]
 • روش اصلاح‌شده HL-RF مطالعه تطبیقی روش اولین مرتبه قابلیت اطمینان بر مبنای تندترین شیب جهت تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-323]
 • روش بدون شبکه SPH مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • روش بدون شبکه SPH مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-169]
 • روش پردازش تصویر ساخت آشکارساز کیفی محلول حاوی یون های اورانیوم و ارزیابی کمی نتایج به روش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-78]
 • روش تفاضل محدود بررسی تأثیر شکل هندسی مقطع تونل در عملکرد لایه نگهدارنده تحت اثر بارگذاری انفجار خارجی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]
 • روش چند فرستنده‌ و یک گیرنده ‌‌MISO کاهش اثرات آشفتگی جریان هوا در مخابرات نوری فضای آزاد با به کارگیری ‌کد‌های فضا- زمان بر اساس ساختار چند چشمه ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 231-237]
 • روش حذفی گوس جردن از طریق محورگیری ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]
 • روش خوشه‌بندی طراحی روشی برای تشخیص و دسته‌بندی خودکار نوع مدولاسیون‌های دیجیتال برپایه‌ خوشه‌بندی هوشمند [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 329-337]
 • روش دینامیکی صریح بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • روش رادار نفوذی زمین بررسی و تحلیل امکان آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق رادار زمین نفوذ بر اساس شبیه‌سازی امواج الکترومغناطیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 159-168]
 • روش سیگنال تحلیلی-اویلر اکتشاف سازه‌های مدفون با روش‌های سیگنال تحلیلی-اویلر و بلکلی بر پایه داده‌های جاذبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • روش ضرب ماتریسی ارائه الگوریتمی هوشمند برای بخش پردازش در سیستم های شنود راداری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • روش طیف- دزیمتر اندازه‌گیری معادل دز محیطی با استفاده از روش طیف- دزیمتر در آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 243-250]
 • روش غلاف تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]
 • روش کوپل اویلری- لاگرانژی (CEL) تاثیر فاصله بین شمع ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 393-404]
 • روش گراف غیرچرخشی جهت‌دار روشی جدید برای بهبود کلاس‌بندی اهداف هوایی راداری توسط کرنل‌های مختلف ماشین بردار پشتیبان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • روش ماتریس انتقال کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یک‌بعدی با استفاده از ویژگی غیرخطی لایه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-175]
 • روش مثلثاتی موقعیت‌یابی منبع صوت در آرایه میکروفنی با استفاده از روش مثلثاتی جایگزین روش معادلات هیپربولیک [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 139-144]
 • روش مونت کارلو ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 387-398]
 • روش مونت‌کارلو تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • روش‌های فیزیکی مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]
 • روش‌های مکان‌یابی مکان یابی پسیو کاربر موبایل مبتنی بر سیگنالینگ واسط هوایی در شبکه های سلولی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 259-265]
 • روش همبستگی فازی شبیه‌سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلی‌متر [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 243-250]
 • روش همبسته اویلری-لاگرانژی مدل سازی عددی انفجار در خاک و پاسخ سازه های مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 325-336]
 • روش واهمامیخت اویلر مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]

ز

 • زاویه برخورد تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 319-334]
 • زبری طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • زیرساخت ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • زیرساخت اساسی ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • زیرساخت حیاتی بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 357-373]
 • زیرساخت‌های حیاتی به‌هم‌پیوسته ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • زره سرامیک کامپوزیت طراحی بهینه زره سرامیک-کامپوزیت در برابر ضربه بالستیکی پرتابه به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 287-294]
 • زیست‌آهنگ طراحی سیستم خبره پیش‌بینی میزان آمادگی رزمندگان جهت انجام مأموریت نظامی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 279-292]
 • زیست حسگر تثبیت و هیبریداسیون DNA/DNA ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7روی سطح الکترود طلا برای تشخیص توالی خاص به‌روش طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 279-283]
 • زیست حسگر طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • زیست حسگر طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص دی‌ان‌ای [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 451-463]
 • زیست‌سازگاری تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 243-248]
 • زلزله ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • زمان بین بستک‌ها طراحی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی و ارزیابی آن با استفاده از شبکه پتری رنگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-145]
 • زمانبندی مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 487-504]
 • زمان شناسایی ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • زمان ورود سیگنال بررسی حساسیت روش‌های زمانی نسبت به نویز در موقعیت‌یابی زمینی با توزیع طبیعی و غیرطبیعی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 361-371]
 • زمینه انتقال دانش در محیط سیار با رویکرد پدافند غیرعامل برای پیش‌بینی ترافیک جاده‌ای [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 277-286]
 • زنجیره مارکوف مدلسازی پایایی توان الکتریکی یک قطب انرژی در شرایط بحرانی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 277-285]
 • زوج سازی پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • زوج‌سازی ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • زوج سازی تیت پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • زئولیت AgY تهیه کامپوزیت نانو ذرات منگنز دی اکسید/ زئولیت AgYو بررسی واکنش آن با 2-کلرو اتیل فنیل سولفید و دی متیل متیل فسفونات [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 169-178]

ژ

 • ژنراتور سنکرون با توربین گازی ارائه الگوریتمی نوین به‌منظور بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 231-241]
 • ژنراتورهای همنوا ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 361-372]
 • ژن صناعی بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]
 • ژئوتکنیک نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • ژئوسنتیتتک ها بررسی عددی تأثیر پدیده انفجار بر لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 221-232]
 • ژئومغناطیس‌ مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]

س

 • سایت راداری مدل ترکیبی مکان‌یابی سایت‌های راداری سطحی با ملاحظه پدافند عامل و غیر‌عامل. [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 187-197]
 • ساختار PE ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • ساختار باند کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یک‌بعدی با استفاده از ویژگی غیرخطی لایه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-175]
 • ساختار درخت ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 139-150]
 • ساختار دسترسی تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-12]
 • ساختار دسترسی مینیمال تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-12]
 • ساختار سویچینگ دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • ساختمان محفظه ایمنی تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • سازه امن مدفون شبیه سازی عددی و تحلیل مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای شیاردار جهت استتار حرارتی سازه‌های مدفون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 223-233]
 • سازه بتنی مقایسه روش های یک و چند درجه آزادی خطی برای تحلیل مخازن استوانه‌ای ضخیم در برابر انفجار زیر آب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • سازه بتن مسلح تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]
 • سازه دال آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 379-392]
 • سازه زیرزمینی نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • سازه زیرزمینی بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • سازه سریع الاحداث عملکرد سیستم صفحه و پایه فولادی و کاربرد آن در پی‌های سریع الاحداث [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 443-453]
 • سازه فولادی ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 109-114]
 • سازه مدفون ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 167-179]
 • سازه مدفون ارزیابی رفتار سازه‌های زیرزمینی تحت بار انفجار بر مبنای سرعت بیشینه ذرات [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • سازه مدفون مدل سازی عددی انفجار در خاک و پاسخ سازه های مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 325-336]
 • سازه مدفون بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • سازه‌های زیرزمینی شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • سازه‎های زیرزمینی شناسایی سازه‎های مدفون زیرزمینی با استفاده از شبیه‎سازی داده‌‎های ثقل‎سنجی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-94]
 • سازه‌های فولادی مطالعه تطبیقی روش اولین مرتبه قابلیت اطمینان بر مبنای تندترین شیب جهت تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-323]
 • سازه‌های کامپوزیتی اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22 [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 303-311]
 • سازه‌های کوتاه ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 201-212]
 • سازه های مدفون شناسایی و مکان یابی اهداف و تاسیسات زیرزمینی بر پایه داده های مغناطیس سنجی با استفاده از روش های سیگنال تحلیلی، اویلر و وارون سازی سه بعدی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 359-368]
 • سازه‌های مدفون مغناطیسی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]
 • سازه هوشمند کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • سازوکار سوییچینگ تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 181-189]
 • سیال غلیظ شونده برشی اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22 [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 303-311]
 • سالمونلا ارزیابی اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش آلودگی به سالمونلا در لاشه طیور کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 195-202]
 • سامانه انرژی تجدیدپذیر طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • سامانه اویونیک جنگنده ها طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • سامانه پایش ناحیه گسترده بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 243-250]
 • سامانه تشخیص نفوذ کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از ترکیب گسسته‎سازی و انتخاب ویژگی‎های مهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 251-263]
 • سامانه تطبیقی ارائه یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-58]
 • سامانه تطبیقی طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 267-277]
 • سامانه چند ورودی/چند خروجی الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • سامانه حفاظت ویژه یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 403-414]
 • سامانه سوخت‌رسانی طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • سامانه ‌قابل حمل طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • سامانه قدرت ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • سامانه قدرت ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • سامانه قدرت ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • سامانه لورن تحلیل و شبیه‌سازی یک فیلتر ترکیبی به منظور حذف تداخل نرخ متقابل در سامانه لورن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-60]
 • سامانه لورن طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 267-277]
 • سامانه موقعیت یابی زمین پایه استخراج سطوح بهینه مدولاسیون عرض پالس در فرستنده سوئیچینگ لورن جهت سامانه موقعیت‌یاب زمین‌پایه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 351-360]
 • سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • سامانه‌های تشخیص نفوذ یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 191-200]
 • سامانه‌های توزیع ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • سانتریفیوژ نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • ستون بتنی با غلاف فولادی شبیه‌سازی عددی اثر نیروی محوری بر تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غلاف فولادی دوپوسته زیر بار انفجار [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 211-219]
 • ستون سنگریزه‌ای کوبشی و غیر کوبشی بررسی رفتار شالوده های نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 415-428]
 • ستون فولادی تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 349-359]
 • ستون فولادی بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • سرآیند بدافزار ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 187-201]
 • سربار مسیریابی طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • سرعت باد ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • سرعت حد بالستیک طراحی بهینه زره سرامیک-کامپوزیت در برابر ضربه بالستیکی پرتابه به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 287-294]
 • سیرکولاتور موجبری سه دهانه‌ای طراحی و بهینه‌سازی سیرکولاتور موج‌بری سه دهانه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • سرمایه‎گذاری دفاع راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 339-348]
 • سرویس‌هاینامزد استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 127-137]
 • سیستم اطلاعات مکانی ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • سیستم اطلاعات مکانی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • سیستم انرژی تجدیدپذیر طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 243-250]
 • سیستم پایش سراسری الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • سیستم تامین انرژی چندگانه افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 419-432]
 • سیستم تشخیص نفوذ (IDS) توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 143-158]
 • سیستم تصویربردار ماهواره‌ای.‌ ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • سیستم تک‌درجه آزادی حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-196]
 • سیستم چندحاملی مدلسازی پایایی توان الکتریکی یک قطب انرژی در شرایط بحرانی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 277-285]
 • سیستم چند عاملی ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]
 • سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • سیستم حساسیت چشم انسان یک روش جدید پنهان‌نگاری تطبیقی با ظرفیت مقیاس‌پذیر و کیفیت بصری بالا [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-14]
 • سیستم حفاظتی پیش‌بینی وضعیت پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تاثیر سیستم حفاظتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 251-263]
 • سیستم خبره طراحی سیستم خبره پیش‌بینی میزان آمادگی رزمندگان جهت انجام مأموریت نظامی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 279-292]
 • سیستم رمزنگاری بصری یک طرح جدید رمزنگاری بصری بر اساس تریدهای اشتاینری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 345-356]
 • سیستم قدرت ارزیابی کمی میزان خطرپذیری شبکه تأمین انرژی الکتریکی شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات گوناگون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 267-277]
 • سیستم قدرت ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • سیستم یک درجه آزادی تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 349-359]
 • سیستم مدیریت جریان داده کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • سیستم‌های زیرساخت رویکردهای مدل‌سازی سیستم‌های زیرساخت دارای وابستگی متقابل از منظر تاب‌آوری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 293-306]
 • سیستم های قدرت پیش‌بینی وضعیت پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تاثیر سیستم حفاظتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 251-263]
 • سیستم‎های مخابراتی MIMO تحلیل عملکرد روش MDL در تشخیص تعداد آنتن‌های فرستنده در سیستم‌های MIMO با همبستگی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • سطح آسیب‌پذیری ارزیابی کمی میزان خطرپذیری شبکه تأمین انرژی الکتریکی شهرها در برابر مخاطرات و تهدیدات گوناگون [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 267-277]
 • سطح امنیت طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]
 • سطح امنیت تصویر تعیین سطح‌ امنیت تصویر پوشانه نهان‌نگاری مبتنی بر منطق فازی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 213-221]
 • سطح‌بندی بحران مقدمه‌ای بر روش آمایش اسکان موقت(نمونه موردی: بحران زلزله در تهران) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-75]
 • سطح عملکرد عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • سطح محدودکنندگی محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • سطح مقطع راداری کاهش سطح مقطع راداری از طریق بررسی نامریی ساز الکترومغناطیسی استوانه ای ساده شده [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 249-258]
 • سطح مقطع راداری کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه تخت مربعی با استفاده از پوشش پلاسمایی ناشی از ذرات آلفا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • سقوط چکش بررسی عملکرد ضربه ای بتن با مقاومت بالا و بتن فوق توانمند الیافی تحت برخورد پرتابه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-348]
 • سیگنال تحلیلی شناسایی و مکان یابی اهداف و تاسیسات زیرزمینی بر پایه داده های مغناطیس سنجی با استفاده از روش های سیگنال تحلیلی، اویلر و وارون سازی سه بعدی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 359-368]
 • سیگنال لورن استخراج سطوح بهینه مدولاسیون عرض پالس در فرستنده سوئیچینگ لورن جهت سامانه موقعیت‌یاب زمین‌پایه [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 351-360]
 • سل-ژل بررسی تاثیر pH فرایند سل - ژل بر مشخصه‌های فیزیکی، مغناطیسی و جذب امواج ماکروویو نانوساختارهای هگزافریت باریم [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 313-320]
 • سلف فعال طراحی و شبیه‌سازی تقویت‌کننده کم‌نویز جدید با دو سلف‌فعال برای رادیوشناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-52]
 • سیلیکای نانومتخلخل پایش اورانیوم (VI) در نمونه‌های آبی پس از پیش تغلیظ با سیلیکای نانومتخلخل اصلاح شده و واکنش رنگی با Br-PADAP [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 71-79]
 • سلولز پردازش سطحی بسترهای سلولز و PVDF برای تثبیت آنتی‌بادی، بمنظور استفاده از آن‌ها در سیستم‌های تشخیصی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-79]
 • سمی بررسی مقایسهای فیلترهای جاذب آلاینده های سمی بر پایه فوم پلی اورتان آغشته به کربن فعال یا پارچه کربنی آستردار [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 269-275]
 • سمیت سلولی سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به‌عنوان حامل واکسن و دارو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 203-210]
 • سیمولینک طراحی و ساخت گاورنر الکترونیکی برای دیزل ژنراتورهای حساس به وسیله PLC [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 247-254]
 • سناریوی نبرد روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • سنتز سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به‌عنوان حامل واکسن و دارو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 203-210]
 • سنتز احتراقی تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-127]
 • سینتیک و سرعت تخریب بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]
 • سنتینل1 تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 319-334]
 • سنجش از دور روشی کارآمد جهت ارزیابی اقدامات استتاری در تصاویر ماهواره‌ای [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 295-306]
 • سنجش از دور تأثیر پارامترهای محیطی در تخمین ارتفاع درختان به روش تداخل سنجی پلاریمتری راداری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 137-144]
 • سنجش‌از‌دور تاثیر محفظه اپتیکی در کاهش نورهای سرگردان محموله اپتیکی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 67-75]
 • سنجش طیف افزایش دقت سنجش طیف با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته در شبکه‌های ارتباطی رادیو شناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-21]
 • سنجش مشارکتی طیف بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • سنجنده صوتی ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • سنکرونورتر بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه‌ای در شبکه قدرت با استفاده از مدل کنترلی سنکرونورتر برای نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 85-94]
 • سنگرشکن بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • سوپررزولوشن ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • سوراخ شدن تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • سوسوزن تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-127]
 • سوسوکننده سنتز پوپوپ، سوسوزن مورد استفاده در آشکارسازهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 5-11]
 • سولفید سرب سنتز و مشخصه یابی نیمه هادی نانو ذرات سولفید سرب با روش اپتیکی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 193-195]
 • سونار روشی جدید برای محاسبه پارامترهای قدرت هدف از اجزاء تشکیل دهنده بدن غواص [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 265-270]
 • سونار طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • سووفلوران بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]
 • سووفلوران بررسی رفتار فازی داروهای مدتومیدین هیدروکلراید، کتامین هیدروکلراید و سووفلوران در حضور اتانول و پیشرانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]
 • سووکلران بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]

ش

 • شیء استتار شده ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • شیء جاعل تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • شاخص Pδ تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • شاخص آسیب پذیری ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • شاخص پایداری خط تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • شیارشدگی ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی فرودگاهی حاوی گوگرد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 119-126]
 • شبکه GSM پیش‌بینی پیام رمز ‌نشده در شبکه GSM با استفاده از اطلاعات کانال منطقی SACCH [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 197-204]
 • شبکه ارتباطی ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • شبکه اقتضایی کاهش اندازه و بهبود مشخصات آنتن اسپار پوششی با استفاده از دیسک فلزی همراه مونوپل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • شبکه الکتریکی بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 357-373]
 • شبکه انتقال برق پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-466]
 • شبکه بیزین ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • شبکه بیزین ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • شبکه پتری طراحی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی و ارزیابی آن با استفاده از شبکه پتری رنگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-145]
 • شبکه توزیع مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • شبکه توزیع روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • شبکه توزیع کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • شبکه توزیع برق تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • شبکه توزیع هوشمند مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • شبکه حسگر بی‌سیم تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 293-300]
 • شبکه عصبی شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‌های عصبی RBFجهت ارتقاء پدافند غیرعامل [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 71-82]
 • شبکه عصبی تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • شبکه عصبی بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 449-459]
 • شبکه عصبی عمیق تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • شبکه عصبی مصنوعی افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • شبکه قدرت ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • شبکه قدرت بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 357-373]
 • شبکه مخابراتی ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • شبکه نامتقارن مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • شبکه نرم‌افزار محور ارائه یک چارچوب دفاعی جدید در برابر حملات منع سرویس توزیع‌شده با استفاده از شبکه نرم‌افزار محور [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 273-284]
 • شبکه‌های ارتباطی بررسی آسیب‌پذیری بدنه شبکه‌های ارتباطی شهرها در برابر حملات هوایی با استفاده از روش IHWP و GIS (منطقه شش تهران) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 295-303]
 • شبکه های اقتضایی سیّار طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • شبکه‌های برق تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • شبکه‌های بیسیم اقتضایی ارائه یک سامانه تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله منع سرویس در شبکه های بیسیم اقتضایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 15-22]
 • شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 305-313]
 • شبکه‌های رادیوشناختی بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • شبکه‌های سیار موردی طراحی و شبیه‌سازی یک روش مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه سیار موردی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 213-222]
 • شبکه‌های سلولی مکان یابی پسیو کاربر موبایل مبتنی بر سیگنالینگ واسط هوایی در شبکه های سلولی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 259-265]
 • شبکه‌های عصبی ارائه الگوریتمی هوشمند برای بخش پردازش در سیستم های شنود راداری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • شبکه های مبتنی بر نرم افزار یک روش کارآمد جهت مقابله با حمله بارکشی رایگان درشبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 211-219]
 • شبکه های مبتنی بر نرم افزار ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • شبکه‌های موردی‌سیارMANET‌ مقابله با حملات سیاه چاله در پروتکل مسیریابی AODV با بهره گیری از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • شبکه‌های وزن دار پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-466]
 • شبکه‌ واسطه‌‌ای اثر اختلال‌گر پهن‌باند بر کارایی شکل‌دهی پرتو توزیع‌یافته در شبکه واسطه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • شبیه‌ساز طراحی یک شبیه‌ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • شبیه‌سازی شبیه سازی عددی مسیر حرکت بمب برای تخمین عمق نفوذ بمبهای عمل نکرده ضمن مطالعه موردی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 247-256]
 • شبیه‌سازی طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نیمه‌‌هادی فوتو-بتاولتائیک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 251-257]
 • شبیه‌سازی بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • شبیه‌سازی اجزاء محدود تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]
 • شبیه سازی اجزای محدود تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • شبیه سازی امواج رادار بررسی و تحلیل امکان آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق رادار زمین نفوذ بر اساس شبیه‌سازی امواج الکترومغناطیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 159-168]
 • شبیه سازی با معادلات نرخ شبیه سازی طیف تابش خودبه خودی- تقویت شده و مقایسه آن در فیبرهای دو غلافی مختلف آلاییده شده به ایتربیم [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 329-337]
 • شبیه ساز شبکه NS-2 طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عملکرد ضربه ای بتن با مقاومت بالا و بتن فوق توانمند الیافی تحت برخورد پرتابه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 337-348]
 • شبیه‌سازی ماتریسی همبستگی فازی شبیه‌سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلی‌متر [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 243-250]
 • شبیه سازی مونت کارلو تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 349-359]
 • شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی کفایت ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • شبه عامل اعصاب نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو لوله‌های‌کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 271-277]
 • شبه عامل خردل تهیه‌ی الیاف نانوکامپوزیتی پلی‌استایرن و بررسی جذب 2-کلرو‌اتیل‌اتیل‌سولفاید بر روی آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 277-284]
 • شبه عوامل خردل فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • شدت نوترونی تأثیر سیستم هدایتگرهای نوترونی مستقیم و بیضوی با پوشش نیکل بر توزیع شدت نوترون [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-157]
 • شرایط بحرانی پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • شرایط عملیاتی تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از الگوریتم کنترلی ردیابی انعطاف‌پذیر توان، به منظور ارتقاء شاخص‌های پدافندی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 419-429]
 • شفافیت یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • شیفت فازی طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • شکستن رمز شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES با استفاده از الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-210]
 • شکل‌دهی پرتو الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • شکل‌دهی پرتو توزیع‌یافته اثر اختلال‌گر پهن‌باند بر کارایی شکل‌دهی پرتو توزیع‌یافته در شبکه واسطه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • شکل مقطع تونل بررسی تأثیر شکل هندسی مقطع تونل در عملکرد لایه نگهدارنده تحت اثر بارگذاری انفجار خارجی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 61-69]
 • شکل نرمال جبری خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 25-32]
 • شیگاتوکسین بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]
 • شمارش XOR طراحی و ساخت ماتریس‌های سبک‌وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس‌های خلوت دودویی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 407-417]
 • شناسایی رادار ارائه الگوریتمی هوشمند برای بخش پردازش در سیستم های شنود راداری [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-98]
 • شناسایی ستارگان تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 171-181]
 • شناساییسرویس استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-138]
 • شناسایی غواص روشی جدید برای محاسبه پارامترهای قدرت هدف از اجزاء تشکیل دهنده بدن غواص [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 265-270]
 • شناسایی کور ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]
 • شناسایی کور دسته‌بندی کور کدهای فضا-زمان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • شناساگر ساخت آشکارساز کیفی محلول حاوی یون های اورانیوم و ارزیابی کمی نتایج به روش پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-78]
 • شین تزریق صفر یک روش جدید مکانیابی PMU همراه با مشاهدهپذیری بهبودیافته بهمنظور مدیریت انرژی الکتریکی در شرایط بحرانی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 255-263]
 • شنود لیزری مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]

ص

 • صحت سنجی تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 207-216]

ض

 • ضد جاسوس افزار محافظت از سیستم عامل در مقابل جاسوس افزارها و منحرف سازی آنها [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • ضد‌دردها بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت، دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-32]
 • ضد ضبط کننده‌ صفحه کلید محافظت از سیستم عامل در مقابل جاسوس افزارها و منحرف سازی آنها [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • ضد مسدود کننده‌ محافظت از سیستم عامل در مقابل جاسوس افزارها و منحرف سازی آنها [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • ضرایب بار و مقاومت ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • ضریب اصطکاک اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22 [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 303-311]
 • ضریب انبساط حرارتی بررسی آزمایشگاهی خصوصیات حرارتی بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 297-305]
 • ضریب بار معادل توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • ضریب تبدیل انرژی اندازه‌گیری معادل دز محیطی با استفاده از روش طیف- دزیمتر در آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 243-250]
 • ضرب عددی نقطه پیاده‌سازی سخت‌افزاری یک پردازنده رمزنگاری خم بیضوی کارآمد در میدان GF(2163) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 199-211]
 • ضریب مشارکت ژنراتور تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]

ط

 • طبقه‌بندی یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 191-200]
 • طبقه بندهای شورایی طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 301-311]
 • طراحی اپتیکی و روش باریکه‏ ی گاوسی طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]
 • طراحی اقتصادی ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • طراحی براساس عملکرد ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • طراحی بهینه طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • طراحی سیستماتیک چیدمان ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی یک بندر فرضی با ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 223-230]
 • طرح استتاری ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 231-239]
 • طرح بلوکی یک طرح جدید رمزنگاری بصری بر اساس تریدهای اشتاینری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 345-356]
 • طرح‌ریزی برخط طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-147]
 • طرح‌ریزی مشارکتی طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-147]
 • طرح‌های استتاری یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]
 • طرح‌های تسهیم محرمانه تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-12]
 • طرح‌های تسهیم محرمانه و ساختار دسترسی مینیمال طرح های تسهیم محرمانه با زیرمجموعه های مجاز پنج عضوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • طیف انعکاسی ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی تثبیت و هیبریداسیون DNA/DNA ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7روی سطح الکترود طلا برای تشخیص توالی خاص به‌روش طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 279-283]
 • طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • طیف‌ نور‌سنجی طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • طول بهینه موجگیر تعیین طول بهینه موجگیر و تحلیل درب ضد انفجار فولادی در تونل دارای موجگیر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 231-242]
 • طول توصیف مینیمم (MDL) تحلیل عملکرد روش MDL در تشخیص تعداد آنتن‌های فرستنده در سیستم‌های MIMO با همبستگی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]

ظ

 • ظرفیت باربری تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 199-209]
 • ظرفیت باربری عملکرد سیستم صفحه و پایه فولادی و کاربرد آن در پی‌های سریع الاحداث [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 443-453]
 • ظرفیت عبوری توسعه یک ابزار حامی تصمیم‌گیری مکانی به منظور تعیین راه‌های استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-59]

ع

 • عایدی فازی جواب‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بازی‌های ماتریسی تک‌هدفی و چند‌هدفی با عایدی‌های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-145]
 • عامل هیدروژن سیانید شبیه سازی تعیین شعاع آلودگی هیدروژن سیانید و ارزیابی پیامدهای ناشی از آن برای چند سناریوی مختلف در شرایط جوی متفاوت [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 187-193]
 • عدسی گرمایی افزایش حجم مد اصلی لیزرNd:YAG و پایداری سازی لیزر نسبت به تنظیمات مکانیکی و نوسانات گرمایی در توان‌های بالای دمش [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-186]
 • عدم قطعیت طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 243-250]
 • عدم قطعیت بار یک روش احتمالی جدید برای برنامه ریزی تولید نیروگاه های مجازی چند ناحیه ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-53]
 • عدم قطعیتها تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]
 • عسل تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 243-248]
 • علوم شبکه پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-466]
 • عمق جایگردان ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]
 • عمق نفوذ شبیه سازی عددی مسیر حرکت بمب برای تخمین عمق نفوذ بمبهای عمل نکرده ضمن مطالعه موردی [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 247-256]
 • عمق نفوذ بمب ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب سیمان بر مقاومت فضاهای زیرزمینی در برابر بار انفجار [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-49]
 • عملیات تخریبی حفاظت از خطوط ارتباطی در برابر عملیات تخریبی با استفاده از ممانعت برش کمینه پویا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-215]
 • عملکرد زنجیره ای تأثیر عملکرد زنجیره ای برکاهش میزان آسیب پذیری سازه های قاب خمشی فولادی در برابر انهدام پیش رونده [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 157-166]
 • عملگر کنترل ارتعاشات سازه‌های قابی در برابر بارهای انفجاری با استفاده از الگوریتم پیشنهادی کنترل فعال [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 43-48]
 • عملگر S-OWA (تشخیص حملات برنامه‌های کاربردی تحت وب با استفاده از ترکیب دسته‌بندهای تک‌کلاسی) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-119]
 • عملگر Xor طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2 [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • عملگر تک‎مولفه‌ای چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 389-396]
 • عوامل جنگ شیمیایی فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • عوامل شیمیایی بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-14]

ف

 • فاز رشد نمایی بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • فاصله ایمن تعیین محدوده تاثیر و فاصله ایمن از دیوار میخ‌کوبی تحت بار انفجار سطحی و زیر سطحی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 375-388]
 • فاصله بین شمع ها تاثیر فاصله بین شمع ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 393-404]
 • فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3 [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 325-332]
 • فانتوم F4 تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • فیبرایتربیم دو غلافی شبیه سازی طیف تابش خودبه خودی- تقویت شده و مقایسه آن در فیبرهای دو غلافی مختلف آلاییده شده به ایتربیم [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 329-337]
 • فتولومینسانس تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-127]
 • فتوولتائیک تولید توان ثابت در مزارع خورشیدی با استفاده از الگوریتم کنترلی ردیابی انعطاف‌پذیر توان، به منظور ارتقاء شاخص‌های پدافندی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 419-429]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 151-160]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری لباس‌های نظامی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 9-17]
 • فرایند تصمیم مارکوف طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-147]
 • فرآیند تولید طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • فرآیند حالت متناهی سامانه تصمیم‌یار برای مهاجرت برنامه های کاربردی محلی به ابر: بهبود دسترس‌پذیری سامانه و محافظت در برابر بلایا [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 323-338]
 • فریب تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-74]
 • فریب تأخیری ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • فریت طراحی و بهینه‌سازی سیرکولاتور موج‌بری سه دهانه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • فریت بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4 و کامپوزیت آن‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر شبکه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-150]
 • فرستنده بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • فرستنده لورن استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • فرکانس برخوردی کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه تخت مربعی با استفاده از پوشش پلاسمایی ناشی از ذرات آلفا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • فرکانس تداخلی ارائه یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-58]
 • فرکانس تداخلی طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 267-277]
 • فرکانس تکرار پالس طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • فرکانس مرکزی بررسی و تحلیل امکان آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق رادار زمین نفوذ بر اساس شبیه‌سازی امواج الکترومغناطیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 159-168]
 • فرم استوانه ای تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • فرماندهی و کنترل طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-147]
 • فرماندهی و کنترل ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • فرماندهی و کنترل مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]
 • فریم کلیدی خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • فرم مکعبی تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 171-180]
 • فسفر بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • فسفرآمیدها رابطه ساختار- فعالیت در برخی ترکیبات فسفرآمید [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-48]
 • فشرده‌سازی پالس راداری طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • فشرده‌سازی مبتنی بر AMBTC طراحی الگوریتم مخفی‌سازی پیام اصلاح‌شده در نهان‌نگاری تصویر مبتنی بر فشرده‌سازی روش AMBTC [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]
 • فشرده‌سازی ویدیو روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 305-313]
 • فشرده‌سازی ویدیویی افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • فضاپیما چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 389-396]
 • فضای سایبر کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 125-136]
 • فضای مدفون طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی) [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 315-328]
 • فضاهای زیرزمینی بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • فیلتراسیون بررسی مقایسهای فیلترهای جاذب آلاینده های سمی بر پایه فوم پلی اورتان آغشته به کربن فعال یا پارچه کربنی آستردار [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 269-275]
 • فیلتر اکتیو الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • فیلتر تطبیقی ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • فیلتر چندمسیره طراحی بخش جلویی گیرنده پهن‌باند کم‌توان با استفاده از فیلترهای فعال و غیرفعال چندمسیره [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]
 • فیلتر ذره ای فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • فیلتر منطبق طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • فیلترینگ تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-44]
 • فیلترهای Gm-C طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر پایین‌گذر مرتبه چهار Gm-C بر پایه معکوس‌کننده‌های CMOS با مدار تنظیم خودکار فرکانس در فناوری(CMOS nm 90) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • فیلتر وینر تخمین کانال در مودم رمزکننده hf مبتنی بر ofdm [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 307-314]
 • فلوئوریناسیون بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 193-197]
 • فمتوثانیه شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • فنتانیل بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت، دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-32]
 • فوم بررسی مقایسهای فیلترهای جاذب آلاینده های سمی بر پایه فوم پلی اورتان آغشته به کربن فعال یا پارچه کربنی آستردار [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 269-275]
 • فوم تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ق

 • قاب خمشی بتن مسلح عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • قاب خمشی فولادی ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 151-165]
 • قاب خمشی فولادی بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • قاب خمشی ویژه ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 109-114]
 • قاب خمشی ویژه ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 201-212]
 • قابلیت اطمینان طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 301-311]
 • قابلیت اطمینان راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 339-348]
 • قابلیت اعتماد آنالیز قابلیت اعتماد دال های بتن مسلح تحت بار انفجار و ارزیابی اقتصادی آنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 379-392]
 • قابلیت اعتماد بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 429-440]
 • قدرت تفکیک بررسی و تحلیل امکان آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق رادار زمین نفوذ بر اساس شبیه‌سازی امواج الکترومغناطیسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 159-168]
 • قدرت هدف روشی جدید برای محاسبه پارامترهای قدرت هدف از اجزاء تشکیل دهنده بدن غواص [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 265-270]
 • قضیه جمع پذیری تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]
 • قفل‌شدگی شبیه‌سازی قفل شدگی مدی به روش مدولاسیون فرکانس در لیزر Nd:YLF و بررسی تأثیر واکوکی بر پارامتر های لیزر [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 77-85]
 • قفل‌شدگی مدی شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]

ک

 • کابوسیل؛ رفع‌آلودگی فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • کارایی معرفی الگوریتم خلاصه‌سازی معناگرای SIGS برای گراف‌های عظیم‌الجثه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • کارآمدی طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]
 • کاربران مخرب بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • کاربر ثانویه بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • کارت هوشمند بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • کاشت هدف ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • کالیبراسیون شبیه‌سازی و اندازه‌گیری پارامتر نسبت کادمیوم در پایل پلی‌اتیلن [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 321-328]
 • کامپوزیت ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • کامپوزیت بررسی میزان جذب امواج راداری مگنتوالکتریکی Ba0.7Sr0.3TiO3-Mn0.5Zn0.5Fe2O4 و کامپوزیت آن‌ها با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر شبکه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-150]
 • کامپوزیت nano-MnO2/Zeolite AgY تهیه کامپوزیت نانو ذرات منگنز دی اکسید/ زئولیت AgYو بررسی واکنش آن با 2-کلرو اتیل فنیل سولفید و دی متیل متیل فسفونات [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 169-178]
 • کانال پوششی زمانبندی‌دار طراحی کانال پوششی زمانبندی‌دار ترکیبی و ارزیابی آن با استفاده از شبکه پتری رنگی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-145]
 • کانال منطقی SACCH پیش‌بینی پیام رمز ‌نشده در شبکه GSM با استفاده از اطلاعات کانال منطقی SACCH [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 197-204]
 • کاهش تلفات تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • کاهش حساسیت جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 219-229]
 • کاوش وب تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-44]
 • کپچا ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 235-241]
 • کیت آشکارساز طراحی سامانه قابل حمل اندازه‌گیری اورانیوم در آب به‌روش طیف‌نورسنجی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 11-18]
 • کتکول اندازه‌گیری تیوپنتال در محیط آبی با استفاده از خواصالکتروکاتالیزوری کتکول [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 179-185]
 • کیتوسان تهیه نانو الیاف پلیمری حاوی عسل برای پوشش‌دهی زخم سطحی در برابر عوامل میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 243-248]
 • کد COBRA-EN انحراف از جوشش هسته‌ای (DNBR) در شرایط کاهش جریان "خنک‌کننده قلب راکتور VVER1000" [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 131-141]
 • کد شبیه ساز فلوئنت شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 211-218]
 • کد فلو‌‌ئنت‌ کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]
 • کدگذاری چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • کدگذار کانال محلی بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 449-459]
 • کدینگ تنک خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • کدینگ فرکانس- زمان- فضا (STF) الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • کدینگ کانال افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • کدینگ ویدیو روش فشرده‌سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 305-313]
 • کدینگ ویدیو بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 449-459]
 • کدهای باینری فازی طراحی و پیاده‌سازی بانک فیلتر منطبق موازی در رادارهای فشرده‌سازی پالس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • کدهای بلوکی سیستماتیک بازشناسی کور کدهای بلوکی در حضور نویز بالا با استفاده از روش‌های آماری [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 373-381]
 • کدهای سه‌سه‌یی تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-12]
 • کدهای فضا - زمان کاهش اثرات آشفتگی جریان هوا در مخابرات نوری فضای آزاد با به کارگیری ‌کد‌های فضا- زمان بر اساس ساختار چند چشمه ای [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 231-237]
 • کدهای فضا-زمان دسته‌بندی کور کدهای فضا-زمان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • کربن بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • کربنات کلسیم ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • کرنش ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • کرنش بیشینه شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • کشف برخط تغییرات کشف برخط تغییرات وبنوشتها با ردیابی چکیده آن‌ها [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 125-136]
 • کشف تغییرات کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 57-70]
 • کشف جاسوس افزار ارائه راهکاری برای تشخیص زودهنگام و خنثی سازی حملات تزریق کد و کتابخانه در بدافزارها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 393-406]
 • کفایت و امنیت شبکه انتقال تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • کیفیت تصویر تاثیر محفظه اپتیکی در کاهش نورهای سرگردان محموله اپتیکی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 67-75]
 • کیفیّت‌توان الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • کیفیت سرویس طراحی و شبیه‌سازی یک روش مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه سیار موردی [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 213-222]
 • کیفیت سرویس ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • کلاس‌بندی چند کلاسه روشی جدید برای بهبود کلاس‌بندی اهداف هوایی راداری توسط کرنل‌های مختلف ماشین بردار پشتیبان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • کلاس‌بندی خودکار نوع مدولاسیون طراحی روشی برای تشخیص و دسته‌بندی خودکار نوع مدولاسیون‌های دیجیتال برپایه‌ خوشه‌بندی هوشمند [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 329-337]
 • کلید اصلی شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES با استفاده از الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 203-210]
 • کلیدزنی انتقال(TS) برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • کلید واژگان : stxA موتانت بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]
 • کلید واژه- مسیریابی ارائه یک روش مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده ازتکنیکهای هوش مصنوعی توزیع شده [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 267-276]
 • کلیدواژه‌ها: L-Gel فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • کلیدواژه‌ها : پدافند غیرعامل بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 349-358]
 • کلیدواژه ها: حذف نویز حذف نویز از سیگنال همدوس بازگشتی رادار با استفاده از تبدیل چیرپلت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 33-42]
 • کلیدواژه ها: خواص بیولوژیکی رابطه ساختار- فعالیت در برخی ترکیبات فسفرآمید [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 43-48]
 • کلیدواژه ها: رابطه ساختار فعالیت (SAR) بررسی رابطه ساختار ـ فعالیت، دانسیته الکترونی و صورتبندی مشتقات فنتانیل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-32]
 • کلیدواژه ها: ریزنوار بررسی و شبیه‌سازی تأثیر خطوط مدار چاپی در القاء موج بر روی مدارات فعال ترانزیستوری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-60]
 • کلیدواژه ها: رشد سلولی تأثیر پرتو مایکروویو بر روی رشد سلول‌های زنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-52]
 • کلیدواژه‌ها: روش دنباله مستقل طرح های تسهیم محرمانه با زیرمجموعه های مجاز پنج عضوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • کلیدواژه‌ها: سامانه‌های تشخیص نفوذ ارائه یک سامانه تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله منع سرویس در شبکه های بیسیم اقتضایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 15-22]
 • کلیدواژه‌ها:شبکه‌های عصبی تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 83-90]
 • کلید واژه ها : معیارهای غیرقابل پیش بینی تحلیل ریسک ناشی از معیارهای غیرقابل پیش بینی بر اساس روش منطق فازی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 103-111]
 • کلر فعال تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 199-206]
 • کلرواتیل‌فنیل‌سولفید فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 27-36]
 • کلسیم بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 408-418]
 • کم‌پیشران چیدمان و جانمایی عملگرهای کنترل وضعیت روی بدنه فضاپیما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 389-396]
 • کمترین تخریب طراحی الگوریتم مخفی‌سازی پیام اصلاح‌شده در نهان‌نگاری تصویر مبتنی بر فشرده‌سازی روش AMBTC [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-228]
 • کنتراست یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 297-306]
 • کنترل پیش‌بین (MPC) استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل مدل‌سازی دینامیکی پیل سوختی وکنترل پیش‌بین مبدل واسط از نوع IBVM در مود جریانی، جهت استفاده در سامانه‌های تولید توان پراکنده [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 53-71]
 • کنترل توان توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • کنترل جریان کنترل جریان مافوق صوت عبوری از دو مدل نوک پخ و نوک تیز با استفاده از پرتو لیزر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 397-408]
 • کنترل حالت جریانی مدل‌سازی دینامیکی پیل سوختی وکنترل پیش‌بین مبدل واسط از نوع IBVM در مود جریانی، جهت استفاده در سامانه‌های تولید توان پراکنده [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 53-71]
 • کنترل دیجیتال توان تثبیت شدت نور خروجی لیزر در سیستم‌های مخابرات نوری جهت کاهش خطاهای منبع نوری [دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 269-275]
 • کنترلر شبکه عصبی NARMA-L2 کنترل وضعیت موتور DCتحریک ‌جداگانه با کمک کنترلر شبکه ‌عصبی NARMA-L2 [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-54]
 • کنترل غیرمتمرکز کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • کنترل غیر متمرکز تامین انرژی نواحی حساس به عنوان میکروگرید مبتنی بر اینورتر در زمان خاموشی سراسری سیستم قدرت [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-95]
 • کنترل ناحیه گسترده ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]
 • کنترل وضعیت کنترل وضعیت موتور DCتحریک ‌جداگانه با کمک کنترلر شبکه ‌عصبی NARMA-L2 [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-54]
 • کنترولر دور طراحی و ساخت گاورنر الکترونیکی برای دیزل ژنراتورهای حساس به وسیله PLC [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 247-254]
 • کوادروتور تهیه عکس نقشه با استفاده از دوربین های غیرمتریک در پرنده های بدون سرنشین غیر خودکار [دوره 5، شماره 3، 1393، صفحه 167-177]
 • کولار خام و آغشته‌شده اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22 [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 303-311]

گ

 • گاف انرژی سنتز و مشخصه یابی نیمه هادی نانو ذرات سولفید سرب با روش اپتیکی [دوره 4، شماره 3، 1392، صفحه 193-195]
 • گاورنر طراحی و ساخت گاورنر الکترونیکی برای دیزل ژنراتورهای حساس به وسیله PLC [دوره 4، شماره 4، 1392، صفحه 247-254]
 • گیت XOR-XNOR طراحی یک مدار XOR-XNOR کم مصرف مقاوم در برابر نویز [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 95-102]
 • گذردهی افزایش دقت سنجش طیف با استفاده از آشکارساز انرژی بهبودیافته در شبکه‌های ارتباطی رادیو شناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 15-21]
 • گرادیان گرانی شناسایی سازه‎های مدفون زیرزمینی با استفاده از شبیه‎سازی داده‌‎های ثقل‎سنجی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-94]
 • گراف معرفی الگوریتم خلاصه‌سازی معناگرای SIGS برای گراف‌های عظیم‌الجثه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • گراف خصوصیت یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • گراف خلاصه معرفی الگوریتم خلاصه‌سازی معناگرای SIGS برای گراف‌های عظیم‌الجثه [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • گراف محتوایی خوشه‌بندی محتوایی-ساختاری گراف و معیاری جدید جهت ارزیابی آن [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 201-210]
 • گرافن طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • گرافن اکساید احیا شده بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • گراف هندسی بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 357-373]
 • گرانی‌سنجی اکتشاف سازه‌های مدفون با روش‌های سیگنال تحلیلی-اویلر و بلکلی بر پایه داده‌های جاذبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • گرانی‎سنجی هوابرد شناسایی سازه‎های مدفون زیرزمینی با استفاده از شبیه‎سازی داده‌‎های ثقل‎سنجی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 81-94]
 • گیرنده لورن C طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف تداخل موج پیوسته در گیرنده سامانه ناوبری لورن [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 267-277]
 • گیرنده‌های رادیویی افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • گروه شمع تاثیر فاصله بین شمع ها در گروه شمع تحت بارگذاری انفجار [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 393-404]
 • گسسته‎سازی سامانه تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از ترکیب گسسته‎سازی و انتخاب ویژگی‎های مهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 251-263]
 • گلینت تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]
 • گودبرداری بررسی رفتار دیوار مقاوم‌شده به‌وسیله مهارگذاری در برابر انفجار سطحی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 433-441]
 • گوگرد ارزیابی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی فرودگاهی حاوی گوگرد با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 119-126]

ل

 • لامپ‌های ماکروویو تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]
 • لامپهای مایکروویو روشی نوین برای بهبود کارآیی لامپ ترایود بازتابی در مد غالب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 33-37]
 • لایه نشانی مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]
 • لایه های انتشار تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 181-189]
 • لایه‌های انتشار بازگشتی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • لایه‌های انتشار بازگشتی