کلیدواژه‌ها = AUTODYN
بررسی اثر اشباع خاک ماسه‌ای بر پناهگاه‌های بتنی تحت اثر انفجار سطحی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-111

وحید حسینی تودشکی؛ پرهام مهدی پور قزوینی


ارزیابی عمق دفن تونل و هندسه مقطع بر کاهش آثار تخریبی ناشی از انفجارهای سطحی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 113-121

هادی حسینی نسب؛ سید مجتبی موحدی فر


بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 429-440

شهاب امامزاده؛ خداداد واحدی؛ فریدون خسروی؛ سعید هاشم پور


ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 373-386

حسن عباس زاده امیردهی؛ سید حسین میرزینلی یزدی