فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فناوریهای پدافند نوین (ADST) - پرسش‌های متداول